نقد ماهنامه فیلم امروز درباره مسابقه جوکر
یک حبه قند

به‌راستی چه اهمیتی دارد که ابتدای برنامه‌ای گفته شود که روزی آقایی ژاپنی در خانه‌اش روی کاناپه نشسته بود و به ذهنش رسید برنامه‌ای بسازد که در آن هر کس دیرتر بخندد برنده است؟! مگر این ژاپنی ارشمیدس است که در خزینه قاعده وزن مخصوص را کشف کرده یا نیوتن که با افتادن سیبی از درخت به قانون جاذبه رسید؟ و…