خسرو دهقان پیشنهاد می‌دهد: فیلم‌هایی که باید ببینید | یک شب و یک عمر

به طور کلی، یکی از معمول‌ترین کارهای هر منتقد، پیشنهاد فیلم به مخاطب است؛ ولی وقتی از او می‌خواهیم که فارغ از هر محدودیت و پیش‌فرض چند فیلم را برای تماشا انتخاب و به مخاطبان پیشنهاد کند، شاید کار کمی سخت شود. چرا که این بار پای سلیقه،