banner header desktop fajr

به بهانه بیست سالگی فیلم کیومرث پوراحمد
پرونده کامل فیلم شب یلدا

یکی می‌ماند و یکی می‌رود. مرهم‌ها روی زخم‌ها را می‌پوشانند اما خاطره آن پریشان‌حالی و التهاب و بغض‌های مانده در گلو، کهنه و تکراری نمی‌شود. همان‌طور که عشق و اندوه و فریاد مرد تنهای فیلم شب یلدا بعد از گذشت ۲۰ سال، هنوز هم تازه است. هنوز هم مستقیم مرکز احساساتمان را نشانه می‌گیرد و هنوز هم بعد از هربار تماشا، با بغض و لبخندی توأمان، رهایمان می‌کند. در بیستمین سال تولید فیلم «شب یلدا»، با کارگردان…