نقد ماهنامه فیلم امروز درباره سریال بی‌گناه
رنج آگاهی

سریال بی گناه؛ معرفی سریالی متفاوت  جوزف کمبل در کتاب قدرت اسطوره می‌گوید: «فقط تنهایی و رنج است که دریچه ذهن را به روی آنچه بر دیگران پوشیده است باز می‌کند.» این یعنی رسیدن به آگاهی و از این منظر، سریال بی‌گناه، قصه انسان‌هایی است که تنهایی و رنج‌شان باعث رسیدن‌شان به آگاهی می‌شود. منتها آگاهی…