زن مدرن در چند سریال شبکه نمایش خانگی
خودآزاری تاریخی

در جامعه مدرن، زن برده مرد نیست و شخصیت مستقلی دارد. می‌تواند درس بخواند و در جامعه نقش بیافریند. به سر کار برود و با مردها دستمزد برابر بگیرد. حق رأی دارد و می‌تواند انتخاب شود و انتخاب کند و در سرنوشت سیاسی کشورش مشارکت جوید. آزادی زن و برابری جنسیتی با مردان پدیده‌ای جدید است و در جامعه سنتی و…

نقد ماهنامه فیلم امروز درباره سقوط
قهرمان‌سازی ارزشی و جزم‌گرایی استالینیستی

معرفی و اطلاعات سریال سقوط یکی از دو شخصیت کانونی سریال سقوط مأموری امنیتی است. بامرام و تیزهوش و اخلاق‌مدار و یاور مظلومان است. به‌خصوص نسبت به مظلومیت زنان حساسیت بیشتری نشان می‌دهد. آیسان زنی ایرانی و جوان است که به دام گروه داعش افتاده و می‌خواهند او را به‌زور به یکی از فرماندهان این گروه…