بستن
تاریخچه جستجو

   ماجراجویی در پاریس - فصل 2 قسمت 10 Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir S02E10

   96 % (4967)
   8.7/10
   21 دقیقه - انیمیشن - ماجراجویی - محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده - کیفیت HD

    • فصل 2 قسمت 1 %94.2
     %94.2 (8,830)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 1
    • فصل 2 قسمت 2 %94.6
     %94.6 (6,732)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 2
    • فصل 2 قسمت 3 %93.4
     %93.4 (7,273)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 3
    • فصل 2 قسمت 4 %94.4
     %94.4 (6,367)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 4
    • فصل 2 قسمت 5 %94.2
     %94.2 (5,689)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 5
    • فصل 2 قسمت 6 %94.6
     %94.6 (5,616)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 6
    • فصل 2 قسمت 7 %95
     %95 (5,207)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 7
    • فصل 2 قسمت 8 %94.2
     %94.2 (5,351)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 8
    • فصل 2 قسمت 9 %94.8
     %94.8 (5,237)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 9
    • فصل 2 قسمت 10 %95.6
     %95.6 (4,967)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 10
    • فصل 2 قسمت 11 %95.2
     %95.2 (5,631)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 11
    • فصل 2 قسمت 12 %94.8
     %94.8 (5,640)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 12
    • فصل 2 قسمت 13 %95
     %95 (4,854)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 13
    • فصل 2 قسمت 14 %95.2
     %95.2 (5,297)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 14
    • فصل 2 قسمت 15 %95.6
     %95.6 (4,786)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 15
    • فصل 2 قسمت 16 %95.2
     %95.2 (4,926)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 16
    • فصل 2 قسمت 17 %94.6
     %94.6 (5,633)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 17
    • فصل 2 قسمت 18 %95.2
     %95.2 (5,099)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 18
    • فصل 2 قسمت 19 %94.8
     %94.8 (5,027)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 19
    • فصل 2 قسمت 20 %94.8
     %94.8 (5,121)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 20
    • فصل 2 قسمت 21 %94.8
     %94.8 (5,136)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 21
    • فصل 2 قسمت 22 %95
     %95 (4,978)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 22
    • فصل 2 قسمت 23 %94.2
     %94.2 (4,690)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 23
    • فصل 2 قسمت 24 %94.4
     %94.4 (5,914)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 24
    • فصل 2 قسمت 25 %95.4
     %95.4 (7,832)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 25
    • فصل 2 قسمت 26 %91.2
     %91.2 (23,402)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 2 قسمت 26
   سوالات متداول
   اسم واقعی مجموعه ماجراجویی در پاریس چیست؟
   معجزه آسا : افسانه بانوی کفشدوزکی و گربه مشکی اسم اصلی این سریال انیمیشن است.
   فصل جدید مجموعه ماجراجویی در پاریس کی به بازار عرضه میشود؟
   فصل چهارم این مجموعه در پاییز 2021 عرضه میشود.
   مرینیت و لیدی باگ یک نفر هستند؟
   بله لیدی باگ نام ابرقهرمانی مرینیت است.
   اسامی لیدی باگ و کت نوار در نسخه فارسی انیمیشن ماجراجویی در پاریس چیست؟
   لیدی باگ دختر کفشدوزکی و کت نوار همان گربه سیاه است.

   سایر عوامل کارتون ماجراجویی در پاریس - فصل 2 قسمت 10

   دیدگاه‌های ماجراجویی در پاریس - فصل 2 قسمت 10

   • u
    ۲۳ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    آخی اگر این دوتا همدیگرو بشناسن خیلی عاشقانه تر میشه من عاشق زوج مرینت و آدرین هستم بی نیظیرن 😊😊😊

   • u
    ۱۹ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالیه اگه شخصیتشون فاش بشه خوبه

   • u
    ۲۲ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    اره

   • u
    ۲ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بله اگر شخصیت هاشون فاش بشه و همدیگر رو بشناسن،خیلی خوب میشه 😎😎

   • u
    ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه‌من‌عاشقشم

   • u
    ۴ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا عالی بود من دختر کفشدوزکی را خیلی دوست دارم

   • u
    ۲۹ دی ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    اره منم میگم شخصیتشون فاش بشه بی نظیره

   • u
    ۲۳ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بوددددد 😍😍😍😍😍😘😘😘😘

   • u
    ۲۳ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    آخی اگر این دوتا همدیگرو بشناسن خیلی عاشقانه تر میشه من عاشق زوج مرینت و آدرین هستم بی نیظیرن 😊😊😊

   • u
    ۲۲ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    اره

   • u
    ۱۹ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه اگه شخصیتشون فاش بشه خوبه

   • u
    ۱۴ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    این قسمت خیلی رمانتیک بود و آدرین و مرینت عالی بودن

   • u
    ۱۲ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالي خوب هيجان انگيز بهتررين فيلم...

   • u
    ۱۲ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من عاشق كلويي و دختر كفشدوزكي و گربهي سياه ستم

   • u
    ۱۲ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    كاچكي واقعي بودن

   • u
    ۱۲ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترين فيلم در دنيا

   • u
    ۱۲ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من قبلا دويت نداستم اما حالا عاشقش شدم نميدونم چرا قبلا نميديدم واقعا پشيمان هستم

   • u
    ۱۰ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب🙂

   • u
    ۲۵ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من زیاد خوشم نیومد ولی خوبه

   • u
    ۲۵ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   • u
    ۱۲ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    این سریال عالههههههههههههههههههههههههههه بهتر از این نمیشععععههههههههه

   • u
    mehrzad ۲ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    میدونستید از شرکت دیزنی هست