بستن
تاریخچه جستجو

   ماجراجویی در پاریس Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir

   89 % (34118)
   7.8/10
   انیمیشن - ماجراجویی - محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده

    • فصل 1 قسمت 1 %92
     %92 (20,493)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • فصل 1 قسمت 2 %91
     %91 (15,297)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • فصل 1 قسمت 3 %92
     %92 (12,666)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • فصل 1 قسمت 4 %92.6
     %92.6 (11,538)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • فصل 1 قسمت 5 %92.6
     %92.6 (10,010)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • فصل 1 قسمت 6 %92
     %92 (9,136)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • فصل 1 قسمت 7 %93
     %93 (9,329)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 8 %91.6
     %91.6 (5,201)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 9 %91.8
     %91.8 (9,234)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • فصل 1 قسمت 10 %93.2
     %93.2 (12,905)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • فصل 1 قسمت 11 %93.8
     %93.8 (11,104)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • فصل 1 قسمت 12 %92.6
     %92.6 (14,130)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • فصل 1 قسمت 13 %93.4
     %93.4 (7,249)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • فصل 1 قسمت 14 %92.4
     %92.4 (9,178)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • فصل 1 قسمت 15 %93.2
     %93.2 (8,032)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • فصل 1 قسمت 16 %93.2
     %93.2 (6,494)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • فصل 1 قسمت 17 %92.8
     %92.8 (6,896)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • فصل 1 قسمت 18 %92.8
     %92.8 (6,684)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • فصل 1 قسمت 19 %93.2
     %93.2 (6,897)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • فصل 1 قسمت 20 %93.2
     %93.2 (6,927)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • فصل 1 قسمت 21 %91.8
     %91.8 (6,852)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 21
    • فصل 1 قسمت 22 %93
     %93 (6,375)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 22
    • فصل 1 قسمت 23 %92.6
     %92.6 (7,101)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 23
    • فصل 1 قسمت 24 %92.2
     %92.2 (8,577)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 24
   سوالات متداول
   اسم واقعی مجموعه ماجراجویی در پاریس چیست؟
   معجزه آسا : افسانه بانوی کفشدوزکی و گربه مشکی اسم اصلی این سریال انیمیشن است.
   فصل جدید مجموعه ماجراجویی در پاریس کی به بازار عرضه میشود؟
   فصل چهارم این مجموعه در پاییز 2021 عرضه میشود.
   مرینیت و لیدی باگ یک نفر هستند؟
   بله لیدی باگ نام ابرقهرمانی مرینیت است.
   اسامی لیدی باگ و کت نوار در نسخه فارسی انیمیشن ماجراجویی در پاریس چیست؟
   لیدی باگ دختر کفشدوزکی و کت نوار همان گربه سیاه است.

   سایر عوامل کارتون ماجراجویی در پاریس

   دیدگاه‌های ماجراجویی در پاریس

   • u
    ۱۰ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    من با شما موافقم پرینت و آدرین با هم ازدواج میکنند کی با منه

   • u
    ۱۵ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    فقط چرا مرینت دست و پا چلفتیه وقتی دختر کفشدوزکی میشه شجاع میشه و باهوش ولی آدرین باهوش و شجاعه گربه ی سیاه که میشه یک کوچولو خنگول میشه

   • u
    ۱۱ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هر کی میگه این انیمشن عالیه لایک بزنه

   • u
    ۲۷ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلم خوبیه

   • a
    اشكان نجفلو ۲۷ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    فاطمه ۲۶ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ممنون که قسمت جدید گذاشتی فیلیمو

   • u
    ۲۶ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    محشره

   • u
    Soren ۲۶ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۶ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی😍😍😍😍😍😍😍😍

   • u
    ۲۵ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالی بود 😊😊😍😍🤩

   • u
    ۲۵ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی این انیمیشن۱۰۰۰۰ تا ستاره کمه

   • u
    ۲۵ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا فیلم قشنگی عالی هر کی این فیلم را دوست داره 👆کنه

   • u
    ۲۵ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ♥︎

   • u
    ۲۵ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلم خوبی است.

   • u
    ۱۷۲۱۵۰۹۲ ۲۵ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲۵ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی خیلی عالی من و خواهرم عاشقش شدیم

   • u
    ۲۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خدا عالی

   • u
    ۲۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ بود بهترین انیمیشن دنیا

   • u
    ۲۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین فیلم دنیا

   • u
    ۲۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من که خیلی خوشم امد

   • u
    ۲۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی از عالی هم عالی تره بهترین کارتونی هست که تاحالا دیدم

   • u
    ۲۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    آلی ی دو سش دارم

   • u
    ۲۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خفنه