بستن
تاریخچه جستجو

   کرگدن - فصل 1 قسمت 8 Rhino S01E08

   93 % (15640)
   مناسب برای بالای 17 سال
   کارگردان: کیارش اسدی زاده
   50 دقیقه - اکشن - ماجراجویی - محصول ایران - 1398

   • فصل 1 قسمت 1 %88.4
    %88.4 (25,030)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %88.8
    %88.8 (16,500)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %91
    %91 (19,357)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %92
    %92 (15,351)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %91.4
    %91.4 (14,616)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %88.4
    %88.4 (17,554)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %90.4
    %90.4 (16,250)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %92.2
    %92.2 (15,640)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 8
   • فصل 1 قسمت 9 %92
    %92 (16,229)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %91.8
    %91.8 (12,984)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %91.8
    %91.8 (13,516)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %92.4
    %92.4 (13,890)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %91.4
    %91.4 (14,703)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 13
   • خلاصه نیم فصل اول %84
    %84 (5,720)

    این قسمت نسخه سینمایی نیم فصل اول است.

    دانلود فصل 1 قسمت 13
   • فصل 1 قسمت 14 %93
    %93 (14,932)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 14
   • فصل 1 قسمت 15 %92.8
    %92.8 (13,305)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 15
   • فصل 1 قسمت 16 %93.4
    %93.4 (11,821)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 16
   • فصل 1 قسمت 17 %94.6
    %94.6 (12,213)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 17
   • فصل 1 قسمت 18 %93.8
    %93.8 (13,539)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 18
   • فصل 1 قسمت 19 %94.8
    %94.8 (12,735)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 19
   • فصل 1 قسمت 20 %92.8
    %92.8 (12,452)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 20
   • فصل 1 قسمت 21 %93.6
    %93.6 (11,996)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 21
   • فصل 1 قسمت 22 %94.6
    %94.6 (12,536)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 22
   • فصل 1 قسمت 23 %93.6
    %93.6 (12,139)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 23
   • فصل 1 قسمت 24 %93.8
    %93.8 (11,978)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 24
   • فصل 1 قسمت 25 %93
    %93 (11,858)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 25
   • فصل 1 قسمت 26 (قسمت پایانی) %86.6
    %86.6 (18,501)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند. (قسمت پایانی)

    دانلود فصل 1 قسمت 26

   سایر عوامل فیلم کرگدن - فصل 1 قسمت 8

   دیدگاه‌های کرگدن - فصل 1 قسمت 8

   • u
    ۸ دی ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هر قسمت بهتر از قسمت قبل.... عالی بود

   • u
    ۱۰ دی ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    فیلم قشنگیه

   • u
    ۱۰ دی ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی موضوع قشنگی داره👍👌❤

   • u
    ۳۰ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    رها فیلمی هس برا خودش لامصب.خیلی بده رکب بزنی رفيقا تو

   • u
    ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلمش تازه داره قشنگ میشه

   • u
    ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییی عالییییییییییی عالیییی

   • u
    ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    گیسو خیلی خوبه😘😘😘

   • u
    ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلم قشنگی است💞

   • u
    ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییی بهترین فیلم ایرانیه به نظرم خیلی پیچدس ادمو کنجکاو میکنه قسمت بعدی هم ببینم🤩🤩🤩😍😍

   • u
    ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالي

   • u
    ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    جالب بود

   • u
    12081033 ۸ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه فیلیمو جونم مرسی که هستی

   • u
    ۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    یکی از بهترین و جذاب ترین فیلمها👌👌👌

   • u
    ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی بود مرسی

   • u
    d.r.a ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فیلم پیچیده ای است

   • u
    ۸ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    بسیارعالییی.

   • u
    ۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    داره جالبتر میشه بازی هاشون خیلی روان و خوبه

   • u
    ۶ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی فیلمش نامفهومه

   • u
    ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    هرکسی این فیلم و ببینه عاشقش میشه

   • u
    ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    موضوع جدید وجالبی داره بازیگرها هم خیلی عالین

   • u
    ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی مخصوصا با بازی سارا بهرامی و مصطفی زمانی

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.