بستن
تاریخچه جستجو
   سریال کرگدن

   سریال کرگدن

   Rhino

   92 % (420694)
   مناسب برای بالای 18 سال

    • قسمت 1
     رایگان
     %88.6
     %88.6 (26,304)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • قسمت 2
     %88.8
     %88.8 (17,565)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3
     %91
     %91 (20,118)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4
     %92.2
     %92.2 (16,313)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5
     %91.6
     %91.6 (15,379)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6
     %88.6
     %88.6 (18,433)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7
     %90.4
     %90.4 (17,057)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8
     %92.4
     %92.4 (16,422)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9
     %92
     %92 (17,023)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10
     %91.8
     %91.8 (13,568)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11
     %91.8
     %91.8 (14,200)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12
     %92.4
     %92.4 (14,564)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13
     %91.4
     %91.4 (15,316)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • خلاصه نیم فصل اول
     %84.2
     %84.2 (5,889)

     این قسمت نسخه سینمایی نیم فصل اول است.

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14
     %93
     %93 (15,837)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15
     %92.8
     %92.8 (13,940)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16
     %93.4
     %93.4 (12,394)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • قسمت 17
     %94.4
     %94.4 (12,880)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • قسمت 18
     %93.6
     %93.6 (14,224)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • قسمت 19
     %94.8
     %94.8 (13,273)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • قسمت 20
     %92.8
     %92.8 (13,056)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • قسمت 21
     %93.6
     %93.6 (12,704)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 21
    • قسمت 22
     %94.4
     %94.4 (13,142)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 22
    • قسمت 23
     %93.6
     %93.6 (12,734)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 23
    • قسمت 24
     %93.8
     %93.8 (12,666)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 24
    • قسمت 25
     %92.8
     %92.8 (12,458)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

     دانلود فصل 1 قسمت 25
    • قسمت 26 (قسمت پایانی)
     %86.6
     %86.6 (21,344)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند. (قسمت پایانی)

     دانلود فصل 1 قسمت 26

   سایر عوامل سریال کرگدن

   دیدگاه‌های سریال کرگدن

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    ۷ دی ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی بود ، یکی از سریال های موردعلاقمه ، بازی ها عالی بود بخصوص مصطفی زمانی ، هدی زین العابدین ، کاظم سیاحی و .... 😍🔥

   • e
    احسان ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    جذاب ترین فیلمی که دیدم

   • u
    ۱۲ فروردین ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عاااالییییی

   • u
    ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    بهترین و عالی ترین فیلم نمایش خانگی♥♥♥♥♥♥

   • u
    ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالیییییییی ❤🔗

   • e
    احسان ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    جذاب ترین فیلمی که دیدم

   • u
    mohammad abedi ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی اگه نبینی یانی فیلمی نیستی من تاحالا ۱۰۰۰ بار دیدم و خسته نمی شم

   • u
    ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    هر قسمت غافلگیرت میکنه و هیجانش بالاس

   • u
    ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عاااالیههههه

   • u
    ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی و متفاوت با بازی خوب بازیگران

   • u
    ۵ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عااالی بوود خیلی سریال قشنگی بود۱

   • u
    ۵ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    درجه یک 👌فيلمنامه عالی و کار بسیار دقیق

   • u
    ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالیییییییی

   • u
    ۲۳ دی ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود واقعا

   • u
    ۱۲ دی ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    فوق العاده

   • u
    ۷ دی ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود ، یکی از سریال های موردعلاقمه ، بازی ها عالی بود بخصوص مصطفی زمانی ، هدی زین العابدین ، کاظم سیاحی و .... 😍🔥

   • u
    ۳ دی ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب. متفاوت و سرگرم کننده

   • u
    ۲۸ آذر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود کلی دوسش داشتم🥰😍🦋

   • u
    ۲۱ آذر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    فوق العاده زیبا جذاب دیدنی

   • u
    ۲۰ آذر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    قشنگه

   • u
    ۳۰ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    Amir ۱۵ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی