بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   پایتخت 5 - قسمت 1

   86 % (24787)
   کارگردان: سیروس مقدم
   48 دقیقه - کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1397 - کیفیت HD

   • قسمت 1 %85.2
    %85.2 (24,787)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %89.8
    %89.8 (7,431)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %91.2
    %91.2 (5,937)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %89.8
    %89.8 (5,514)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %88
    %88 (5,637)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %90.8
    %90.8 (4,772)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %91.8
    %91.8 (4,573)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %91.2
    %91.2 (4,790)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %92.4
    %92.4 (4,017)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %92
    %92 (4,452)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %87.4
    %87.4 (4,445)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %89
    %89 (3,765)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 %88.4
    %88.4 (4,621)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 %88.8
    %88.8 (3,905)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 %89
    %89 (3,976)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 %90.2
    %90.2 (3,503)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 16
   • قسمت 17 %88.4
    %88.4 (4,126)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 17
   • قسمت 18 %88.6
    %88.6 (4,937)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 18
   • پشت صحنه %88.8
    %88.8 (5,467)

    این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 19

   سایر عوامل فیلم پایتخت 5 - قسمت 1

   دیدگاه‌های پایتخت 5 - قسمت 1

   • u
    122328morto ۱۳ فروردین ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    اى خدااااآ عااااااااااااالللللللللللىھھھھھھ

   • u
    kian ۳ فروردین ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    بهرین فیلم دنیا خیلیییییییییی قشنگه لطفا قسمت جدید بزارین

   • u
    -miss-Aylin- ۷ فروردین ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هر کی عاشق این فیلمه لایک کنه👍👍👍👍👄

   • u
    u_44450477 ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییههههههههه

   • u
    u_42916271 ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین فیلم دنیاااااااااا

   • u
    u_30873645 ۸ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود حرف نداشت من ۱۰۰ بار دیدم

   • u
    u_42874099 ۵ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    علی💐💐💐💐💐💐💐💐💐

   • u
    u_42874099 ۵ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی علی عالی😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄💟💟💟💟💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

   • u
    u_49485496 ۵ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی دوست داشتم

   • u
    u_7928157 ۳ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی عالی💛 بهترین سریالی که دیدم💛

   • u
    u_5275193 ۱ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی

   • u
    u_49222119 ۳۱ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    آلی

   • u
    u_15688718 ۲۹ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ممنون آقای سیروس مقدم.

   • u
    u_15688718 ۲۹ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی

   • u
    u_39880800 ۲۷ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    عالی بود وقط ای کاش اون اتفاق های بد در ترکیه نمی افتاد

   • u
    u_44438753 ۲۷ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    u_19101527 ۲۴ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    سلام سریال پایتخت خیلی خندار و عالی هست .

   • u
    u_48461459 ۲۳ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییی

   • u
    سلمان ۲۳ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    معرکه👍👍👍👍👍👍

   • u
    u_20762674 ۲۲ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییی

   • u
    u_45334709 ۲۲ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فوق العاده عالیهههههه

   • u
    u_49185235 ۲۱ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود 💜💜💜💜💜👌

   • u
    u_49185235 ۲۱ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.