بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   پایتخت

   93 % (4894) IMDB 7.2/10
   کارگردان: سیروس مقدم
   کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1397

   • قسمت 1 %85
    %85 (23,988)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %89.6
    %89.6 (6,950)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %91
    %91 (5,534)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %89.6
    %89.6 (5,083)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %87.6
    %87.6 (5,250)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %90.6
    %90.6 (4,369)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %91.6
    %91.6 (4,151)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %90.8
    %90.8 (4,406)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %92.4
    %92.4 (3,636)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %91.4
    %91.4 (4,000)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %86.8
    %86.8 (4,100)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %88.6
    %88.6 (3,464)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 %87.8
    %87.8 (4,292)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 %88.4
    %88.4 (3,634)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 %88.8
    %88.8 (3,705)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 %90
    %90 (3,183)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 16
   • قسمت 17 %88.2
    %88.2 (3,866)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 17
   • قسمت 18 %88.4
    %88.4 (4,587)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 18
   • پشت صحنه %88.8
    %88.8 (4,955)

    این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 19

   سایر عوامل فیلم پایتخت

   دیدگاه‌های پایتخت

   • u
    u_16881631 ۱۶ آبان ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هرکسی موافقه که پایتخت 6ساخته بشه وبیاد توی فیلمو لایک کنه💐💐💐💐💐💐

   • u
    u_17491718 ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هر کسی که موافق است پایتخت 6ساخته به لایک کنه

   • u
    mohammad alikhani ۲ تیر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هر کی می خواد سریال پایتخت ۶ ساخته بشه لایک کنه

   • u
    u_37946059 ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    محشر بود. عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

   • u
    u_43907629 ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا عالی بود 👌👌

   • u
    u_38307492 ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی کمدی و قشنگه من عاشق بهرام افشاریم خیلی بانمکه

   • u
    u_43298802 ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    محشر

   • u
    u_44798999 ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی من بیشتر از هزار بار دیدم وخسته نشدم

   • u
    u_23909035 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عععااالللییی و کمدی

   • i
    isp1200 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بد نیست

   • u
    u_14603530 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    خیلی خوب بود

   • u
    yasin pouyan ۷ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_33923291 ۷ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    با حال

   • u
    u_34103665 ۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلمی طنز و برای سرگرمی

   • u
    u_2654465 ۱ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار عالی

   • u
    u_10333538 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی مخصوصا بهتاش

   • u
    u_46065848 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_34791727 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_43790694 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاااااااااااااااالیییییییییییی

   • u
    u_35069438 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

   • u
    بهروز باقری ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییی مخصوصا سارا و نیکا عشقن

   • u
    Alex Lexi ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین سریال ایران ودوست داشتنی

   • u
    u_44520198 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالیه

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.