بستن
تاریخچه جستجو

   پایتخت

   92 % (10680)
   7.1/10
   کارگردان: سیروس مقدم
   کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1397

   • قسمت 1 %85.4
    %85.4 (26,025)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %90
    %90 (8,510)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %91.6
    %91.6 (6,849)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %90.4
    %90.4 (6,434)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %88.6
    %88.6 (6,422)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %91.2
    %91.2 (5,620)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %92.2
    %92.2 (5,406)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %91.6
    %91.6 (5,594)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %92.6
    %92.6 (4,868)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %92.6
    %92.6 (5,356)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %88.2
    %88.2 (5,091)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %89.8
    %89.8 (4,481)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 %89.2
    %89.2 (5,273)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 %89.4
    %89.4 (4,544)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 %89.6
    %89.6 (4,596)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 %90.6
    %90.6 (4,127)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 16
   • قسمت 17 %89
    %89 (4,692)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 17
   • قسمت 18 %89
    %89 (5,666)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود فصل 1 قسمت 18
   • پشت صحنه %89
    %89 (6,238)

    این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

    دانلود فصل 1 قسمت 19

   سایر عوامل فیلم پایتخت

   دیدگاه‌های پایتخت

   • u
    ۱۶ آبان ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هرکسی موافقه که پایتخت 6ساخته بشه وبیاد توی فیلمو لایک کنه💐💐💐💐💐💐

   • u
    ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هر کسی که موافق است پایتخت 6ساخته به لایک کنه

   • u
    جودی ۳ دی ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خواهش میکنم همه ی سریالهای پایتخت و از یک تا چهار بزارید.... بهترین و قشنگترین سریاله... ممنونم فیلیمو

   • u
    ۵ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ۱۰۰ بار هم نگاه کنی باز هم باحاله

   • u
    ۵ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین سریال ایرانی فقط پایتخت اگه با من موافق هستید لایک کنید

   • u
    ۴ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    از این فیلمتون خیلی خیلی ممنون

   • u
    ۴ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    علییییییییییییییی بود

   • u
    ۴ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    تنها فیلمی هست که آدم از هربار دیدنش سیر نمیشه چندین بار هم ببینی بازم تازگی داره و جذابه عالی

   • u
    ۴ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    عالی بود

   • u
    ۴ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    عالی بود

   • u
    ۴ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییی

   • u
    ۳ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    از همه بهتر پایتخت ۵♥️😍😍 هر کی موافقه بزنه لایکو🌹🌹

   • u
    ۲ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاااااااااااا‌لی‌ترین‌سریال‌درجهان😍😍😍😘😘

   • u
    مصطفی احمدوند ۲ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    سارا نیکا ❤

   • u
    ۱ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود واقعا

   • u
    ۱ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۳۰ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۳۰ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا خیلییییییییییییییییییییییییییییی قشنگه و باحال

   • u
    ۳۰ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا فیلم خوبیه

   • u
    hasti ۳۰ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    میخوام تا پایان عمر پایتخت ببینم

   • u
    ۲۹ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی فیلم قشنگی بی دوباره درست کنی

   • u
    ۲۹ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی ❤❤

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.