بستن
تاریخچه جستجو

   پایتخت

   92 % (8396)
   7.1/10
   کارگردان: سیروس مقدم
   کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1397

   • قسمت 1 %85.2
    %85.2 (25,244)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %89.8
    %89.8 (7,840)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %91.4
    %91.4 (6,278)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %90
    %90 (5,844)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %88.2
    %88.2 (5,935)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %91
    %91 (5,094)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %92
    %92 (4,892)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %91.4
    %91.4 (5,080)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %92.6
    %92.6 (4,320)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %92.2
    %92.2 (4,778)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %87.6
    %87.6 (4,673)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %89.4
    %89.4 (4,020)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 %88.6
    %88.6 (4,843)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 %89
    %89 (4,137)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 %89.4
    %89.4 (4,190)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 %90.4
    %90.4 (3,729)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 16
   • قسمت 17 %88.6
    %88.6 (4,322)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 17
   • قسمت 18 %88.8
    %88.8 (5,196)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 18
   • پشت صحنه %88.8
    %88.8 (5,752)

    این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 19

   سایر عوامل فیلم پایتخت

   دیدگاه‌های پایتخت

   • u
    u_16881631 ۱۶ آبان ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هرکسی موافقه که پایتخت 6ساخته بشه وبیاد توی فیلمو لایک کنه💐💐💐💐💐💐

   • u
    u_17491718 ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هر کسی که موافق است پایتخت 6ساخته به لایک کنه

   • u
    mohammad alikhani ۲ تیر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هر کی می خواد سریال پایتخت ۶ ساخته بشه لایک کنه

   • u
    u_43393550 ۴ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من خیلی این فیلم را دوست دارم ❤️❤️❤️❤️

   • u
    u_50287280 ۴ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_46570251 ۳ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خلی خوب بود♥♥♥♥

   • u
    u_18058017 ۲ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار عالی

   • u
    amir veisi ۲ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی

   • u
    u_50052721 ۱ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ❤❤❤

   • u
    u_50245291 ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_49807816 ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه تا ۱۰ جا داره بسازن خنده میارن رو لب مردم

   • u
    u_49690323 ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_49992727 ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    جالب و جذاب و دیدنی.

   • u
    u_42001140 ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی عالی عالی

   • u
    u_48720519 ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین سریال ایرانی

   • u
    u_39764727 ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

   • u
    u_39764727 ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

   • u
    u_40247927 ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    این فیلم بسیار عالی بود و من تمام باگران این فیلم را داشتم دارم خواهم داشت😁😁😁

   • u
    u_16345120 ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من که موافقم

   • u
    u_50145949 ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_50145949 ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    هرکی موافقه پایتخت 7 ساخته شه لایک کنه

   • u
    u_45624941 ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ♥♥♥

   • u
    u_15709721 ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فوقولاده بود ممنون از فیلم قشنگتون

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.