بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   پایتخت 5 - قسمت 1

   85 % (23901)
   کارگردان: سیروس مقدم
   48 دقیقه - کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1397 - کیفیت HD

   • قسمت 1 %85
    %85 (23,901)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %89.6
    %89.6 (6,908)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %91
    %91 (5,496)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %89.6
    %89.6 (5,050)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %87.6
    %87.6 (5,214)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %90.4
    %90.4 (4,333)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %91.6
    %91.6 (4,118)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %90.8
    %90.8 (4,366)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %92.4
    %92.4 (3,604)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %91.4
    %91.4 (3,972)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %86.8
    %86.8 (4,078)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %88.6
    %88.6 (3,440)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 %87.8
    %87.8 (4,264)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 %88.4
    %88.4 (3,604)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 %88.8
    %88.8 (3,674)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 %89.8
    %89.8 (3,154)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 16
   • قسمت 17 %88.2
    %88.2 (3,838)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 17
   • قسمت 18 %88.4
    %88.4 (4,555)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 18
   • پشت صحنه %88.8
    %88.8 (4,902)

    این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 19

   سایر عوامل فیلم پایتخت 5 - قسمت 1

   دیدگاه‌های پایتخت 5 - قسمت 1

   • u
    122328morto ۱۳ فروردین ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    اى خدااااآ عااااااااااااالللللللللللىھھھھھھ

   • u
    nafas ۳ فروردین ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    بهرین فیلم دنیا خیلیییییییییی قشنگه لطفا قسمت جدید بزارین

   • u
    -miss-Aylin- ۷ فروردین ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هر کی عاشق این فیلمه لایک کنه👍👍👍👍👄

   • u
    9350851819 ۶ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

   • u
    u_45809199 ۴ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عااااااااااااااااااالللللللللللللللللیییییییییییییییییی

   • u
    u_34004415 ۴ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عشق پایتخت مخصوصا آقای افشاری

   • u
    u_36995982 ۲ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    سارا نیکا 🌺🌻

   • u
    u_21966520 ۲ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهتاش خیلی عالیه

   • u
    u_43297094 ۱ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    u_39491617 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_44302619 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییی بود

   • u
    u_32905527 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    تنها کمدی قابل تحمل همین پایتخت،

   • u
    u_45627837 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی فیلم خوبه هر کی این فییلم را دوست داره لایک کنه خیلی خیلی ممنون از کارگردان این فیلم

   • u
    u_45090422 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی است 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

   • u
    u_15008942 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_45267603 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مگه بهتر از این سریال ؛ سریال دیگه ایی هم وجود داره

   • u
    u_33146831 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی ممنون💚💚

   • u
    u_42111420 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مگه سریال از این بهتر وجود داره

   • u
    u_45332231 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاشقشممممممممممممم

   • u
    u_38224003 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_20266559 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بی نظیر عالییییییییییییییییییی

   • u
    u_6673005 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود👍👏❤💚

   • u
    u_41050889 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.