بستن
تاریخچه جستجو
   اگر به فیلتر شکن (vpn) وصل هستید برای دسترسی به تمامی فیلم ها و استفاده از حجم اینترنت های رایگان فیلیمو، فیلترشکن خود را خاموش کنید.
   فیلتر
   کشور سازنده: همه
   فقط HD
   حذف فیلترها
   • قسمت 1 %82.8
    %82.8
    18969 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 2 %88
    %88
    4685 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 3 %89.6
    %89.6
    3599 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 4 %87.4
    %87.4
    3202 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 5 %84.4
    %84.4
    3646 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 6 %88.2
    %88.2
    2593 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 7 %89.4
    %89.4
    2448 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 8 %89
    %89
    2853 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 9 %90.8
    %90.8
    1988 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 10 %89.2
    %89.2
    2311 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 11 %84.2
    %84.2
    2866 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 12 %86
    %86
    2102 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 13 %85.2
    %85.2
    2983 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 14 %85.8
    %85.8
    2412 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 15 %86.2
    %86.2
    2481 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 16 %87.6
    %87.6
    1953 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 17 %86.8
    %86.8
    2760 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 18 %86.2
    %86.2
    3127 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • پشت صحنه %88
    %88
    3237 رای ثبت شده

    این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

   سایر عوامل فیلم پایتخت 5 - پشت صحنه

   دیدگاه های پایتخت 5 - پشت صحنه

   • u
    امیرحسین ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    اتفاقا بشت صحنه خیلی باحاله
   • u
    u_3431789 ۱ دی ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    من امروز پشت صحنه پایتخت را دیدم من متوجه شدم این سریال برا بسیار زحمت کشیدن الان شاید بعضی ها می گویند سریال های ایرانی و فیلم ها برایش کاری نکردن اما خیلی زحمت کشیدن ما از اقای سیروس مقدم تشکر می کنیم هرکی موافق است لایک کند
   • b
    bent.alahwaz ۲۸ آذر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    از فصل اول تا ششم بزارید
   • u
    u_6574995 ۱۲ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
   • u
    u_19949697 ۴ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی
   • u
    u_18404839 ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی بیش از حد
   • u
    u_16729544 ۴ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی بود خیلی
   • u
    u_11262106 ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی
   • u
    مهشید ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیه .مرسی از از آقای سیروس مقدم👏👌👌 خسته نباشید
   • u
    u_6560278 ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی بود
   • u
    الیسا سلطانعلی ۷ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی بود بهترین سریال تلویزیونی بود متشکرم از خانم غفوری و اقای مقدم همه کسانی که برای پایتخت زحمت کشیدن برای این فیلم زیبا و دیدنی
   • u
    javad1363s ۲ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗👠👡👢👠👡👢👠👡👢👠👡👢👠👡👢👠👡👠👡👢👠👡👢👠👡👢👠👡👢👠👡👢👠👡
   • u
    u_4301487 ۱۶ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلى باحال بود مخسوسن قسمت ١٨فصل5
   • u
    الیسا سلطانعلی ۱۵ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی بود امیدوارم واسه سال دیگه پایتخت ۶ را بگذارند
   • u
    u_3295410 ۴ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    بسیار عالی است و خوب واقعا دست دستندر کاران این فیلم درد نکند
   • u
    saeed ۴ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    سلام لطفا قسمت های اول تا چهارم هم اضافه کنید چون خیلی جذاب و ارزش دیدن داره ممنون از شما
   • u
    u_6786238 ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    شوخی کردم عالیییییییی
   • u
    u_10271954 ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی خوووبه...سریال جذاب و دیدنیه 👌👌
   • u
    u_10299048 ۹ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    من خیلی دوست دهشتم امیدوارم فصل6 داشته باشه😂😂😂😂😂😂😃😃😃😍😍😍
   • u
    آوا امیریان ۷ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی بود
   • u
    پریا ۲ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عاللللللللللللللییییییییی
   • u
    u_10268557 ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالییییی بود ...واقعا خیلی زحمت کشیده بودن...واقعا همچین هنرمندانی افتخار کشورمونن
   • u
    پریا ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی عالی
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.