بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   پایتخت 5 - پشت صحنه

   88 % (4902)
   کارگردان: سیروس مقدم
   یک ساعت و 21 دقیقه - کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1397

   • قسمت 1 %85
    %85 (23,901)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %89.6
    %89.6 (6,908)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %91
    %91 (5,496)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %89.6
    %89.6 (5,050)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %87.6
    %87.6 (5,214)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %90.4
    %90.4 (4,333)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %91.6
    %91.6 (4,118)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %90.8
    %90.8 (4,366)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %92.4
    %92.4 (3,604)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %91.4
    %91.4 (3,972)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %86.8
    %86.8 (4,078)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %88.6
    %88.6 (3,440)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 %87.8
    %87.8 (4,264)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 %88.4
    %88.4 (3,604)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 %88.8
    %88.8 (3,674)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 %89.8
    %89.8 (3,154)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 16
   • قسمت 17 %88.2
    %88.2 (3,838)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 17
   • قسمت 18 %88.4
    %88.4 (4,555)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 18
   • پشت صحنه %88.8
    %88.8 (4,902)

    این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

    دانلود سریال پایتخت 5 فصل 1 قسمت 19

   سایر عوامل فیلم پایتخت 5 - پشت صحنه

   دیدگاه‌های پایتخت 5 - پشت صحنه

   • u
    امیرحسین ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    اتفاقا بشت صحنه خیلی باحاله

   • u
    u_3431789 ۱ دی ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من امروز پشت صحنه پایتخت را دیدم من متوجه شدم این سریال برا بسیار زحمت کشیدن الان شاید بعضی ها می گویند سریال های ایرانی و فیلم ها برایش کاری نکردن اما خیلی زحمت کشیدن ما از اقای سیروس مقدم تشکر می کنیم هرکی موافق است لایک کند

   • u
    الیسا سلطانعلی ۷ خرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی بود بهترین سریال تلویزیونی بود متشکرم از خانم غفوری و اقای مقدم همه کسانی که برای پایتخت زحمت کشیدن برای این فیلم زیبا و دیدنی

   • u
    u_38527195 ۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاشقتم آقای تنابنده❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

   • u
    u_46111288 ۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی مخصوصا اقای بهرام افشاری خیلی خوب بازی کردند

   • u
    u_3202631 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی 😊😊😊😊

   • u
    u_21458793 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ععععععععالی من ۱۰ بار دیدم

   • u
    u_44797908 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلم پایتخت عالی است

   • u
    smnfa ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_44442030 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییبیه

   • u
    u_12879468 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    پایتخت 5 خیلی خوب بود

   • u
    u_43867740 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    u_29026768 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاآالللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییی بود

   • u
    u_39577878 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود ممنون از شما

   • u
    u_43469009 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین فصلی که از فصل دیگه ای که ساخته بودند بهتر بود

   • u
    u_19130130 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_19130130 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_42558260 ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییی دمشون گرم

   • u
    u_2081101 ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود از آقای سیروس مقدم خیلی تشکر میکنم که سریال پایتخت را درست کردند

   • u
    ata85 ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین سریال ایرانی

   • u
    Niloufarmk ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوبه

   • u
    u_24618972 ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_38082914 ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عایییییی بود

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.