بستن
تاریخچه جستجو

   پایتخت 5 - پشت صحنه

   90 % (7542)
   کارگردان: سیروس مقدم
   یک ساعت و 21 دقیقه - کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1397

    • قسمت 1 %85.6
     %85.6 (27,121)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2 %90.2
     %90.2 (9,602)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3 %91.6
     %91.6 (7,811)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4 %90.8
     %90.8 (7,397)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5 %89.2
     %89.2 (7,254)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6 %91.6
     %91.6 (6,501)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7 %92.4
     %92.4 (6,374)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8 %91.8
     %91.8 (6,528)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9 %93
     %93 (5,860)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10 %93
     %93 (6,414)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11 %89
     %89 (5,897)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12 %90.6
     %90.6 (5,375)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13 %90
     %90 (6,200)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14 %90.2
     %90.2 (5,405)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15 %90.4
     %90.4 (5,463)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16 %91
     %91 (4,948)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • قسمت 17 %89.4
     %89.4 (5,483)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • قسمت 18 %89.6
     %89.6 (6,703)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • پشت صحنه %89.4
     %89.4 (7,542)

     این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

     دانلود فصل 1 قسمت 19

   سایر عوامل فیلم پایتخت 5 - پشت صحنه

   دیدگاه‌های پایتخت 5 - پشت صحنه

   • u
    ۷ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالیییییییییییییییییی بود ممنون از این همه زحمتی که کشیدید

   • u
    ۲۶ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    ای خدا بینظیره

   • u
    ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    آلیییئییبی

   • u
    ۸ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالى واقعا عالى

   • u
    ۷ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا سریال خوب و اموزنده ای بود من پایتخت را از فصل یک تا 6دیدم حداقل هر فصل آن را 10بار دیدم چون این فیلم را دوست داشتم

   • u
    ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییییییی.

   • u
    ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی خوبه

   • u
    رادین هادی ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    آقا بی‌نظیر بود ممنون از سازنده و بازیگران و همه کسانی که اونجا بودن

   • u
    ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییییییییییییییییی

   • u
    ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ بود واقعا عالی یه فیلم خانوادگی و طنز

   • u
    ۱۶ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی و پرفکت

   • u
    ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالی هست

   • u
    ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بی نظیر

   • u
    ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    آلیییئییبی

   • u
    ۹ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی هیجانی بود و عالی

   • u
    ۹ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    به جرئت یکی از بهترین سریال های کمدی جهانه

   • u
    ۸ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    صادرات ۸ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود ‌‌

   • u
    ۷ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییییییییییی بود ممنون از این همه زحمتی که کشیدید

   • u
    ۴ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بی نظیره من دوست دارم خیلی ممنون از آقای سیروس مقدم با این فیلم بی نظیر