بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   پایتخت 5 - پشت صحنه

   88 % (5160)
   کارگردان: سیروس مقدم
   یک ساعت و 21 دقیقه - کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1397

   • قسمت 1 %85
    %85 (24,321)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %89.8
    %89.8 (7,136)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %91
    %91 (5,705)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %89.8
    %89.8 (5,251)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %87.8
    %87.8 (5,404)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %90.6
    %90.6 (4,519)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %91.8
    %91.8 (4,339)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %91
    %91 (4,567)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %92.4
    %92.4 (3,786)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %91.6
    %91.6 (4,183)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %87
    %87 (4,227)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %88.8
    %88.8 (3,577)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 %88
    %88 (4,413)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 %88.6
    %88.6 (3,736)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 %88.8
    %88.8 (3,805)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 %90.2
    %90.2 (3,309)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 16
   • قسمت 17 %88.4
    %88.4 (3,977)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 17
   • قسمت 18 %88.4
    %88.4 (4,723)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 18
   • پشت صحنه %88.8
    %88.8 (5,160)

    این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 19

   سایر عوامل فیلم پایتخت 5 - پشت صحنه

   دیدگاه‌های پایتخت 5 - پشت صحنه

   • u
    امیرحسین ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    اتفاقا بشت صحنه خیلی باحاله

   • u
    u_3431789 ۱ دی ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من امروز پشت صحنه پایتخت را دیدم من متوجه شدم این سریال برا بسیار زحمت کشیدن الان شاید بعضی ها می گویند سریال های ایرانی و فیلم ها برایش کاری نکردن اما خیلی زحمت کشیدن ما از اقای سیروس مقدم تشکر می کنیم هرکی موافق است لایک کند

   • u
    الیسا سلطانعلی ۷ خرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی بود بهترین سریال تلویزیونی بود متشکرم از خانم غفوری و اقای مقدم همه کسانی که برای پایتخت زحمت کشیدن برای این فیلم زیبا و دیدنی

   • u
    u_47746205 ۱۳ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیــــــــــــــــــــــ

   • u
    u_11112419 ۴ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    u_46750459 ۲۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

   • u
    u_44486039 ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالي بود

   • u
    u_38527195 ۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاشقتم آقای تنابنده❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

   • u
    u_46111288 ۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی مخصوصا اقای بهرام افشاری خیلی خوب بازی کردند

   • u
    u_14636520 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی 😘😘😘😘

   • u
    u_3202631 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی 😊😊😊😊

   • u
    u_21458793 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ععععععععالی من ۱۰ بار دیدم

   • u
    u_44797908 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلم پایتخت عالی است

   • u
    smnfa ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_44442030 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییبیه

   • u
    u_12879468 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    پایتخت 5 خیلی خوب بود

   • u
    u_43867740 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    u_29026768 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاآالللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییی بود

   • u
    u_39577878 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود ممنون از شما

   • u
    u_43469009 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین فصلی که از فصل دیگه ای که ساخته بودند بهتر بود

   • u
    u_19130130 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_19130130 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_42558260 ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییی دمشون گرم

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.