بستن
تاریخچه جستجو

   سر دلبران - قسمت ۱

   80 % (585)
   کارگردان: محمدحسین لطیفی
   40 دقیقه - خانوادگی - اجتماعی - محصول ایران - 1397 - کیفیت HD

   • قسمت ۱ %79.2
    %79.2 (585)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • قسمت ۲ %83.2
    %83.2 (233)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %84.2
    %84.2 (237)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %84.8
    %84.8 (148)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %86
    %86 (166)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %84.4
    %84.4 (158)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %84.4
    %84.4 (141)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %87.8
    %87.8 (177)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %81.6
    %81.6 (158)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %88
    %88 (126)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %87
    %87 (127)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %85.8
    %85.8 (141)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 %84.4
    %84.4 (115)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 %83.8
    %83.8 (132)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 %83.4
    %83.4 (153)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 %82.4
    %82.4 (136)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 16
   • قسمت 17 %84.8
    %84.8 (210)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 17
   • قسمت 18 %81.2
    %81.2 (80)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 18
   • قسمت 19 %80.2
    %80.2 (86)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 19
   • قسمت 20 %82.4
    %82.4 (85)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 20
   • قسمت 21 %86.2
    %86.2 (78)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 21
   • قسمت 22 %85.8
    %85.8 (115)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 22
   • قسمت 23 %83.2
    %83.2 (88)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 23
   • قسمت 24 %85.2
    %85.2 (137)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 24
   • قسمت 25 %83.4
    %83.4 (86)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 25
   • قسمت 26 %81.2
    %81.2 (142)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 26
   • قسمت 27 %82.2
    %82.2 (159)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 27
   • قسمت 28 %82.8
    %82.8 (86)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 28
   • قسمت 29 %85.2
    %85.2 (87)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 29
   • قسمت 30 %79.4
    %79.4 (215)

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 30
   • پشت صحنه %82.2
    %82.2 (79)

    پشت صحنه مجموعه سر دلبران

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 31

   سایر عوامل فیلم سر دلبران - قسمت ۱

   دیدگاه‌های سر دلبران - قسمت ۱

   • u
    u_2485488 ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    Bruce Rad ۶ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    Best

   • u
    mr.vahidi ۱۶ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_15222244 ۶ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خوبه☺

   • f
    سادات ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    سریال با صفاییه...!

   • u
    s_ali ۱۹ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    تهیه کننده این مگه محمدرضا شفیعی نبود؟؟!!!

   • u
    m_4360260 ۱۸ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    لطفا سریال بچه مهندس ۱و ۲ را بگذارید

   • m
    امین نظری پور ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    بعد از مدت ها، چقدر با یک سریال خندیدیم و گریه کردیم..

   • u
    فرزان ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    ما هم از فیلیمو و پارس آنلاین ممنونیم :)

   • A
    مدرسه آزادفکری ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    امیر حسین دهقان ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    قسمت اولش که خیلی خوب بود ممنون از فیلیمو و آسیاتک

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.