بستن
تاریخچه جستجو

   شوخی کردم

   89 % (23784)
   8.1 /10
   مناسب برای بالای 13 سال
   کارگردان: مهران مدیری
   محصول ایران - 1392
   قسمت‌ها
   تک فصلی
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • 85.2% (5612 نفر) 5612 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 89.6% (1263 نفر) 1263 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 91% (1698 نفر) 1698 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 90.6% (691 نفر) 691 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 91% (1029 نفر) 1029 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 89.4% (460 نفر) 460 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 90.8% (586 نفر) 586 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 89.8% (417 نفر) 417 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 91% (960 نفر) 960 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 90.4% (505 نفر) 505 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 90.4% (839 نفر) 839 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 88.8% (359 نفر) 359 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 93.4% (566 نفر) 566 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 90.2% (350 نفر) 350 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 90.8% (695 نفر) 695 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 91.6% (374 نفر) 374 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 91.6% (554 نفر) 554 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 88.2% (282 نفر) 282 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 88.8% (523 نفر) 523 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 88.8% (294 نفر) 294 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 92.4% (795 نفر) 795 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 86.2% (286 نفر) 286 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 90.8% (614 نفر) 614 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...
   • 89% (1201 نفر) 1201 نفر
    شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

   سایر عوامل سریال شوخی کردم

   دیدگاه‌های سریال شوخی کردم

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    فیلم خوبیه و ارزش دیدن داره و کارای اقای مدیری عالین من که عاشقشونم و روح جناب اقای عارف لرستانی شاد

   • u
    ۳ خرداد ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی مردم از خنده

   • u
    ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی خوب بود من عاشق اقای مدیریم خیلی خوب بازی می کنه

   • u
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی خیلی دغدغه مند

   • u
    ۳۱ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عااااالیه

   • u
    ۲۰ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بد

   • u
    AbOlFaZL ۱۵ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    من کار های اقای مدیری را نگا میکنم ولی از این فیلم راضی نبودم

   • u
    ۱ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    به نظر من خوبه لایک کنید بیاد بالا

   • u
    ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بدبدبد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد🤕

   • u
    mr.007 ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    به نظرم زیاد خوب نیست البته این نظر منه نظر بقیه هم مهمه😊

   • u
    ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    افتضاه

   • u
    ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    مثل همیشه آقای مدیری گل کاشتن دست مریضاد واقعاااا من که خیلی دوس داشتم دم آقای مدیری و تمامی عواملشون گرم همگی بینظیرید❤️❤️❤️

   • u
    ۶ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    ۶ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی نبود

   • u
    ۳ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی مردم از خنده

   • u
    ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود من عاشق اقای مدیریم خیلی خوب بازی می کنه

   • u
    ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوبه عالیه😊حتما ببینیدش(˘❥˘)💋

   • u
    ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    فیلم خوبیه و ارزش دیدن داره و کارای اقای مدیری عالین من که عاشقشونم و روح جناب اقای عارف لرستانی شاد

   • u
    ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی درجه یک انصافا هنرمندان در این مجموعه بینظیر بودن، تشکر میکنم از مهران مدیری عزیز و دوست داشتنی امید وارم همیشه پایدار باشید

   • u
    f lishia ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود