بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   مستر کلس کوین اسپیسی MasterClass Kevin Spacey

   78 % (56)
   9.1/10
   کارگردان:
   محصول آمریکا - 0 - دوبله شده

   • قسمت 1 %84.2
    %84.2 (154)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %87.4
    %87.4 (71)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوریو پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %90.2
    %90.2 (59)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوریو پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %88
    %88 (60)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوریو پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %85
    %85 (64)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوریو پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %79.4
    %79.4 (31)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %85.8
    %85.8 (28)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %83.8
    %83.8 (36)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %84.8
    %84.8 (34)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %89
    %89 (38)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %95.8
    %95.8 (24)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %85.8
    %85.8 (28)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 %89.6
    %89.6 (23)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 %87.4
    %87.4 (19)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 %82.6
    %82.6 (23)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 %84.8
    %84.8 (21)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 16
   • قسمت 17 %88
    %88 (15)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 17
   • قسمت 18 %85.8
    %85.8 (17)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 18
   • قسمت 19 %85.8
    %85.8 (17)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 19
   • قسمت 21 %84
    %84 (15)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 21
   • قسمت 22 %76.4
    %76.4 (17)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 22
   • قسمت 23 %76.4
    %76.4 (17)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 23
   • قسمت 24 %82.2
    %82.2 (18)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 24
   • قسمت 25 %89.4
    %89.4 (15)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 25
   • قسمت 26 %86
    %86 (47)

    برنامه های مستر کلس کلاسهای تدریس حضوری و پخش اینترنتی و آنلاین است که در آن هر زمینه هنرمندان و صاحبنظران ان مطالب را تدریس می کنند . در این برنامه کلاس های تدریس بازیگری کوین اسپیسی ارایه شده.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 26

   بازیگران فیلم مستر کلس کوین اسپیسی

   دیدگاه‌های مستر کلس کوین اسپیسی

   • u
    ARBO ۷ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا نمیدونم چجوری میشه تشکر کرد بابت قرار دادن مستر کلاس بازیگری.... نشون دهنده سطح تفکر مسئول این بخش هست... اگر‌میشه مستر کلاس مارتین اسکورسیزی راجب کارگردانی رو هم قرار بدید خیلی خیلی ممنون...

   • u
    kimia49 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    بهزاد پارسا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    بسیار ممنون... عالیه... هرچی بیشتر آموزش قرار بدین بهتره اللخصوص هنری و اللخصوص تئاتر ... منتهی به جای دوبله زیرنویس بزارین بهتره چون ما تغییر رو باید تو صدای هنرجو بشونیم موقع اتود زدن، نه تو صدای دوبلور موقع دوبله، چون مصنوعیه، دوبله خیانته!

   • u
    u_3476910 ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    چرت بود

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.