بستن
تاریخچه جستجو
   سریال پایتخت

   پایتخت

   92 % (16101)
   7.2/10
   کارگردان: سیروس مقدم
   کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1397

    • قسمت 1
     رایگان
     %85.8
     %85.8 (27,652)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

    • قسمت 2 %90.2
     %90.2 (9,991)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3 %91.6
     %91.6 (8,127)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4 %90.8
     %90.8 (7,711)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5 %89.4
     %89.4 (7,523)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6 %91.6
     %91.6 (6,763)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7 %92.4
     %92.4 (6,637)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8 %92
     %92 (6,773)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9 %93
     %93 (6,123)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10 %93
     %93 (6,704)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11 %89
     %89 (6,115)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12 %90.4
     %90.4 (5,585)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13 %90
     %90 (6,415)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14 %90.2
     %90.2 (5,614)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15 %90.4
     %90.4 (5,677)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16 %91
     %91 (5,153)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • قسمت 17 %89.6
     %89.6 (5,693)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • قسمت 18 %89.6
     %89.6 (6,997)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • پشت صحنه %89.6
     %89.6 (7,971)

     این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

     دانلود فصل 1 قسمت 19

   سایر عوامل فیلم پایتخت

   دیدگاه‌های پایتخت

   • u
    ۱۷ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من از بازی محسن تنابنده و احمد مهرانفر و بهرام افشاری خوشم میاد عالین

   • u
    kimia_kz ۶ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالیییییییییییی صد بارم نگاه کنی سیر نمیشه

   • u
    Ali Fattahi ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    سلام فقط میتونم بگم بهترین سریال تلویزیونی ایران پر از سلبریتی حاظرم 1000 بار دیگم از فصل اولش نگاه کنم ای کاش صدا و سیما همه ی فیلم هاش مثل پایتخت بود

   • u
    آرمیا قدک ساز ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    پایتخت. ۷_۶ هم لطفن بذارید در سایت فیلمو. ممنوووون.🤗

   • u
    mirzaee ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالیه فصل 1 تا 5

   • u
    ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    این سریال جز بهترین سریال های ایرانی است حتما حتما تماشا کنید پشیمان نمیشوید

   • u
    ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    فیلم پایتخت انقدر خوب و عالیه که من دوست دارم 1003بار ببینمش

   • u
    ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خداکنه هفتش رو هم بسازن

   • u
    ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    کلمه عالی واسش خیییلیییی کمهههههه

   • u
    ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    اصن ندیده باشی نصف عمرت به فناااس

   • u
    ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

   • u
    ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی ترین فیلم ۱۰۰۰۰ باز دیگه هم بذارن من میشینم از فصل یکش می‌بینم تا آخر

   • u
    ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالیه افرین به کارگردانش

   • u
    ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    وایییییی خدای من چقدر خوبه

   • u
    ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالیییییییییییی 👍👍👍👍

   • u
    ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    من هروز دارم نگاه میکنم اصلا هم خسته نمیشم خیلی فیلمشو دوس دارم مخصوصا بهرام افشاری

   • u
    ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بهترین سریال کمدی جهان فصل ۳ و ۴ فوق‌العاده بود ادم ۱۰۰ بار هم ببینه تکراری نمیشه من خودم فصل ۳ و ۴ رو تاحالا ۵ بار دیدم

   • u
    ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلیییی طنزه 😍

   • u
    ۸ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    من دوسش ندارم

   • u
    ۶ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی من از ریما رامین فر و بهرام افشار و محسن تنا بنده و احمد مهران فر😘