بستن
تاریخچه جستجو

   پایتخت

   92 % (13036)
   7.1/10
   کارگردان: سیروس مقدم
   کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1397

    • قسمت 1 %85.6
     %85.6 (26,778)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2 %90.2
     %90.2 (9,257)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3 %91.6
     %91.6 (7,534)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4 %90.8
     %90.8 (7,120)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5 %89.2
     %89.2 (7,014)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6 %91.6
     %91.6 (6,269)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7 %92.4
     %92.4 (6,130)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8 %92
     %92 (6,303)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9 %93
     %93 (5,604)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10 %93
     %93 (6,153)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11 %88.8
     %88.8 (5,666)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12 %90.2
     %90.2 (5,131)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13 %89.8
     %89.8 (5,900)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14 %90
     %90 (5,078)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15 %90.2
     %90.2 (5,129)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16 %90.8
     %90.8 (4,648)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • قسمت 17 %89.2
     %89.2 (5,149)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • قسمت 18 %89.2
     %89.2 (6,244)

     سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • پشت صحنه %89.4
     %89.4 (6,893)

     این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

     دانلود فصل 1 قسمت 19

   سایر عوامل فیلم پایتخت

   دیدگاه‌های پایتخت

   • u
    ۱۷ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من از بازی محسن تنابنده و احمد مهرانفر و بهرام افشاری خوشم میاد عالین

   • u
    ۱۵ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    به قول نقی مگه داریم از این بهتر عالییییییییییییی

   • u
    ۲۵ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    وای عالیه حتما ببینید بهتاش و ارسطو و نقی و فهیمه عالین خیلی خوبن مخصوصا بهتاش و فهیمه 😍😍

   • u
    ۲ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی باحال

   • u
    ۲ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییی

   • u
    ۱ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عشق

   • u
    ۱ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی😍

   • u
    ۱ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فقد بهتاش با رحمان رحیم

   • u
    ۱ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهتاش خلییییی خوبه

   • u
    ۱ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فقد بهتاش با رحمان رحیم

   • u
    ۱ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقن خلی خوبه عالی

   • u
    ۳۰ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه😂🤭

   • u
    ۳۰ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاااااااااااااالی بود

   • u
    ۲۹ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالیییییییییییی بود

   • u
    ۲۹ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من از این فیلم خیلی خوشم اومد

   • u
    ۲۹ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی

   • u
    ۲۸ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود عالی بود

   • u
    ۲۸ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی

   • u
    ۲۷ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    محشره

   • u
    ۲۷ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عااااالی✌😂

   • u
    ۲۷ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعاً عالی بود فوق العاده

   • u
    ۲۷ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود و خیلی باحال

   • u
    ۲۶ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالی😃😃😃