بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   کشور سازنده: همه
   فقط HD
   استفاده از فیلیمو در تمامی اپراتورها با ترافیک اینترنت نیم‌بها محاسبه می‌شود. اطلاعات بیشتر
   • قسمت 1 %83
    %83
    19311 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 2 %88.2
    %88.2
    4804 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 3 %89.8
    %89.8
    3676 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 4 %87.4
    %87.4
    3270 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 5 %84.6
    %84.6
    3700 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 6 %88.2
    %88.2
    2649 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 7 %89.4
    %89.4
    2495 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 8 %89
    %89
    2889 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 9 %90.8
    %90.8
    2031 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 10 %89.2
    %89.2
    2351 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 11 %84.4
    %84.4
    2906 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 12 %86
    %86
    2142 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 13 %85.2
    %85.2
    3015 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 14 %85.8
    %85.8
    2455 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 15 %86.4
    %86.4
    2527 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 16 %87.6
    %87.6
    1991 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 17 %87
    %87
    2789 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 18 %86.4
    %86.4
    3175 رای ثبت شده

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • پشت صحنه %88
    %88
    3282 رای ثبت شده

    این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

   سایر عوامل فیلم پایتخت

   دیدگاه های پایتخت

   • u
    علی شاوردی ۱۸ تیر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    هر کسی موافقه که پایتخت شش سریال باشه و زود تر ساخته بشه بزنه روی دستی که انگشتش بالاست
   • u
    mohammad alikhani ۲ تیر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    هر کی می خواد سریال پایتخت ۶ ساخته بشه لایک کنه
   • u
    سارینا علیوردی ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفا پایتخت 1.2.3.4. بزارید ممممممممممممممممممممممنننننننننننننننننوووووووووووووووننننننننننن می شممممممممم
   • u
    u_29412896 ۱۴ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی بود
   • u
    u_16881631 ۱۶ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    هرکسی موافقه که پایتخت 6ساخته بشه وبیاد توی فیلمو لایک کنه💐💐💐💐💐💐
   • u
    u_16862987 ۴ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,
    هرکی موافق پایتخت 6 ساخته بشه لایک کنه
   • u
    ehsan1990 ۳ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    لطفا پايتخت ٤ رو هم بزاريييد منون❤️🌹
   • u
    shayesteh ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,
    این سریال فصل های اولش با این که نه موضوع خییلییییی خاصی داشت نه داستان جالبی اما به خاطر بازی بازیگران جالب بود اما هرچی جلوتر میره گند تر میشه وواقعا ضعیف تر وضعیف تر میشه کارگردان هم که اصلا توجهی به بازی سارا ونیکا نداشت که مثل ماست حرف میزدند نمیدونم نقات قوت در چی بود ومگه مسخره بازی که یهو هما شد نماینده مجلس درصورتی که آشپزخونه داشت ومگه علکی هرکی از راه اومد بشه نماینده؟ ویهو رفتن ترکیه (خانواده ای که اه در بساط نداشتند ودر یکی از فصل ها در خانه دامادشون به سر می بردند)یهو پولاشونو از دست دادن یهو سوار بالن شدن یو کسی که بالن روهدایت میکرد مرد ویهو رفتن سوریه بعد جلوه های ویژه هم که آشغال بود . نمی دونم چرا میگید عاااااااااااااااااااااالیییییییییییییییی بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا چرا ( انتقاد های دیگری هم هست که در این محفل نمی گنجد) طنز بودنشم که فقط به خاطر فضولی های زشت نقی بود بعد هما عاقلشون بود
   • u
    saba ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,
    بهترین سریاااااااااااااااااااااالللللااااالللللللللااااااااااااااااااالللللللللههههههه
   • u
    u_10834695 ۵ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالىىىىىىىىىىىى
   • r
    rasol.erfani ۱۸ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عااااااالی بود
   • u
    u_9362651 ۱۶ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    ععععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااااااااآااااااااااااااا للللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییی بود من هم موافقم شش بیاد
   • u
    h.y.h:pretty ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    دمتون گرم به خدا بهترین فیلم توی دنیااااااااااااا من که عتشقشممممممممممممممممممممممم من موافقم که پایتخت 6 درست شه ولی خشایار الوند فوت کردند و پایتخت 6 را فکر نکنم درست کنند
   • u
    h.y.h:pretty ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیییییی بوددددددد خیلی خیلی کمدی دم کارگردان و فیلیمو گرم
   • u
    sana mohebi ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    من عاشق پایتخت هستم
   • u
    مرضیه ۲ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خبر خوش پایتخت 6 فیلم برداریش شروع شده.
   • u
    ایلیا ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    باربی با منی.مگه چیه من عاشق نیکا هستم.
   • u
    sina_1199 ۳۰ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فیلیمو فصل های قبلی ام بزار لطفا
   • u
    پیمان ۲۴ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ىعنى اونى که میگه مسخرس به نظرم چیزی از طنز نمیدونھ
   • u
    جودی ۳ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خواهش میکنم همه ی سریالهای پایتخت و از یک تا چهار بزارید.... بهترین و قشنگترین سریاله... ممنونم فیلیمو
   • u
    جودی ۳ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفن همه ی قسمتهای سریال پایتخت یک تا چهار و بزارید ... هیچ سریالی نمی تونه مثل پایتخت بشه.. خواهش میکنم فیلیمو
   • u
    ahmad ۱ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا 1234بزارین ممممممممممننننننننننننننوووووووووووووونننننننننننننننن میشم
   • s
    kourd ۳ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    یک سریال خیلی خیلی اجتماعی و خانوادگی بود واقعا دمشون گرم. ممنون از فیلیمو
   • u
    10723 ۱۷ آبان ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    واقعا حرف نداره امیدوارم فصل 6هم به زودی ساخته بشه
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.