بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   کشور سازنده: همه
   فقط HD
   استفاده از فیلیمو در تمامی اپراتورها با ترافیک اینترنت نیم‌بها محاسبه می‌شود. اطلاعات بیشتر
   • قسمت 1 %83.4
    %83.4 (19,901)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 2 %88.4
    %88.4 (5,109)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 3 %89.8
    %89.8 (3,930)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 4 %87.6
    %87.6 (3,550)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 5 %85
    %85 (3,904)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 6 %88.4
    %88.4 (2,852)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 7 %89.8
    %89.8 (2,707)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 8 %89.2
    %89.2 (3,079)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 9 %91
    %91 (2,245)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 10 %89.4
    %89.4 (2,562)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 11 %84.6
    %84.6 (3,065)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 12 %86.2
    %86.2 (2,313)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 13 %85.6
    %85.6 (3,168)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 14 %86.2
    %86.2 (2,603)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 15 %86.6
    %86.6 (2,665)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 16 %88
    %88 (2,114)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 17 %87.2
    %87.2 (2,917)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • قسمت 18 %86.6
    %86.6 (3,329)

    سری جدید سریال پایتخت با قهر کردن ارسطو و نقی آغاز میشود در حالی که پسر بهبود بعد از فوت پدرش از سربازی بازمیگردد. ارسطو که حالا بوتیک لباس دارد می خواهد به کمک خانواده نقی و بدون اینکه آنها بدانند از ترکیه لباس به داخل ایران قاچاق کند بنابراین همه آنها راهی ترکیه میشوند ولی ...

   • پشت صحنه %88.2
    %88.2 (3,463)

    این قسمت پشت صحنه مجموعه پایتخت 5 که در ترکیه و ایران فیلمبرداری شد را نشان می دهد...

   سایر عوامل فیلم پایتخت

   دیدگاه های پایتخت

   • u
    علی شاوردی ۱۸ تیر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    هر کسی موافقه که پایتخت شش سریال باشه و زود تر ساخته بشه بزنه روی دستی که انگشتش بالاست
   • u
    u_16881631 ۱۶ آبان ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    هرکسی موافقه که پایتخت 6ساخته بشه وبیاد توی فیلمو لایک کنه💐💐💐💐💐💐
   • u
    mohammad alikhani ۲ تیر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    هر کی می خواد سریال پایتخت ۶ ساخته بشه لایک کنه
   • u
    u_33666062 ۱ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی بود
   • p
    parsaarg ۳۰ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی بود خیلی ممنون فیلم قشنگی بود
   • u
    u_20780243 ۲۴ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    فقط عالی ولی کاشکی فصل های قبل هم بود ممنون
   • u
    danialkmipv ۱۴ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالي
   • a
    rezaansari ۸ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالییییییییییییی بووووووووودددد
   • d
    delzhin ۷ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    اصلا مگه بهتر از پایتخت تو دنیا هست ؟ مگه میشه مگه داریم؟؟؟؟ خانواده ما هر قسمت رو صد بار میبینیم و هر بار میخندیم به خاط اینکه از اعماق دل های ساده آدما بیرون میاد. تو یک کلام عاشقشیم
   • u
    u_29412896 ۱۴ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی بود
   • u
    u_16881631 ۱۶ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    هرکسی موافقه که پایتخت 6ساخته بشه وبیاد توی فیلمو لایک کنه💐💐💐💐💐💐
   • u
    u_16862987 ۷ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,
    عالی
   • u
    u_16862987 ۴ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,
    هرکی موافق پایتخت 6 ساخته بشه لایک کنه
   • u
    ehsan1990 ۳ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    لطفا پايتخت ٤ رو هم بزاريييد منون❤️🌹
   • u
    shayesteh ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,
    این سریال فصل های اولش با این که نه موضوع خییلییییی خاصی داشت نه داستان جالبی اما به خاطر بازی بازیگران جالب بود اما هرچی جلوتر میره گند تر میشه وواقعا ضعیف تر وضعیف تر میشه کارگردان هم که اصلا توجهی به بازی سارا ونیکا نداشت که مثل ماست حرف میزدند نمیدونم نقات قوت در چی بود ومگه مسخره بازی که یهو هما شد نماینده مجلس درصورتی که آشپزخونه داشت ومگه علکی هرکی از راه اومد بشه نماینده؟ ویهو رفتن ترکیه (خانواده ای که اه در بساط نداشتند ودر یکی از فصل ها در خانه دامادشون به سر می بردند)یهو پولاشونو از دست دادن یهو سوار بالن شدن یو کسی که بالن روهدایت میکرد مرد ویهو رفتن سوریه بعد جلوه های ویژه هم که آشغال بود . نمی دونم چرا میگید عاااااااااااااااااااااالیییییییییییییییی بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا چرا ( انتقاد های دیگری هم هست که در این محفل نمی گنجد) طنز بودنشم که فقط به خاطر فضولی های زشت نقی بود بعد هما عاقلشون بود
   • u
    saba ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,
    بهترین سریاااااااااااااااااااااالللللااااالللللللللااااااااااااااااااالللللللللههههههه
   • u
    u_10834695 ۵ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالىىىىىىىىىىىى
   • r
    rasol.erfani ۱۸ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عااااااالی بود
   • u
    u_9362651 ۱۶ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    ععععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااااااااآااااااااااااااا للللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییی بود من هم موافقم شش بیاد
   • u
    h.y.h:pretty ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    دمتون گرم به خدا بهترین فیلم توی دنیااااااااااااا من که عتشقشممممممممممممممممممممممم من موافقم که پایتخت 6 درست شه ولی خشایار الوند فوت کردند و پایتخت 6 را فکر نکنم درست کنند
   • u
    h.y.h:pretty ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیییییی بوددددددد خیلی خیلی کمدی دم کارگردان و فیلیمو گرم
   • u
    sana mohebi ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    من عاشق پایتخت هستم
   • u
    مرضیه ۲ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خبر خوش پایتخت 6 فیلم برداریش شروع شده.
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.