بستن
تاریخچه جستجو

   پانته آ پناهی ها

   جمشیدیه
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   دوئت
   47%
   7.1/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   در سکوت
   82%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   خروج
   90%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   حکایت دریا
   67%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   درخونگاه
   90%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   نامه های عاشقانه از خاورمیانه 2
   85%

   فیلم تئاتر

   1396 - ایران

   نفس
   95%
   7.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آمدیم نبودید رفتیم
   69%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1391 - ایران

   واقعیت اینه که خورشید دور ما میگرده
   60%

   فیلم تئاتر

   1384 - ایران

   مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش
   58%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1388 - ایران

   نامه هایی به تب
   68%

   1393 - ایران

   عجایب المخلوقات
   75%

   فیلم تئاتر

   1389 - ایران

   اروند
   92%

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   شهرزاد
   84%
   8.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آااادت نمی کنیم
   87%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   خانوم
   84%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران