بستن
تاریخچه جستجو

   نوید محمدزاده

   سرخ پوست (مخصوص ناشنوایان)
   91%
   7.5/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   متری شیش و نیم (مخصوص نابینایان)
   95%
   8.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1398 - ایران

   سرخ پوست
   95%
   7.5/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   بدون تاریخ بدون امضا
   93%
   7.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   متری شیش و نیم ( مخصوص ناشنوایان )
   96%
   8.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1397 - ایران

   متری شیش و نیم
   97%
   8.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   نوار ویدئو
   76%

   فیلم کوتاه

   1389 - ایران

   مغزهای کوچک زنگ زده ( مخصوص ناشنوایان )
   94%
   7.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   مغزهای کوچک زنگ زده
   92%
   7.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   عصبانی نیستم
   83%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران - زیرنویس دارد

   شکلک
   94%

   1393 - ایران

   سیزده
   85%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   خفه گی
   75%
   5.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خشم و هیاهو
   87%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ابد و یک روز
   96%
   8.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مرد بالشی
   92%

   فیلم تئاتر

   1392 - ایران

   پچ پچه های پشت خط نبرد
   92%

   فیلم تئاتر

   1391 - ایران

   لانتوری
   85%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ناهید
   86%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان