بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   نفوذی - فصل 1 قسمت 29 Içerde S01E29

   97 % (610)
   8/10
   مناسب برای بالای 17 سال
   43 دقیقه - اکشن - پلیسی معمایی - محصول ترکیه - 2016 - دوبله شده - کیفیت HD

   • فصل 1 قسمت 1 %93.8
    %93.8 (770)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %96.6
    %96.6 (415)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %96.8
    %96.8 (373)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %99
    %99 (385)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %97.6
    %97.6 (799)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %97.2
    %97.2 (489)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %98.6
    %98.6 (287)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %99
    %99 (296)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • فصل 1 قسمت 9 %97.6
    %97.6 (305)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %98.2
    %98.2 (292)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %98.2
    %98.2 (271)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %97.8
    %97.8 (296)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %99.2
    %99.2 (314)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 13
   • فصل 1 قسمت 14 %98.8
    %98.8 (254)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 14
   • فصل 1 قسمت 15 %98
    %98 (243)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 15
   • فصل 1 قسمت 16 %98
    %98 (365)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 16
   • فصل 1 قسمت 17 %99
    %99 (229)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 17
   • فصل 1 قسمت 18 %98.8
    %98.8 (202)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 18
   • فصل 1 قسمت 19 %98.4
    %98.4 (260)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 19
   • فصل 1 قسمت 20 %97.4
    %97.4 (254)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 20
   • فصل 1 قسمت 21 %98.4
    %98.4 (260)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 21
   • فصل 1 قسمت 22 %99
    %99 (251)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 22
   • فصل 1 قسمت 23 %98.8
    %98.8 (276)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 23
   • فصل 1 قسمت 24 %96.8
    %96.8 (428)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 24
   • فصل 1 قسمت 25 %99.4
    %99.4 (236)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 25
   • فصل 1 قسمت 26 %98.2
    %98.2 (235)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 26
   • فصل 1 قسمت 27 %98
    %98 (396)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 27
   • فصل 1 قسمت 28 %98.4
    %98.4 (256)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 28
   • فصل 1 قسمت 29 %96.8
    %96.8 (610)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 29
   • فصل 1 قسمت 30 %96
    %96 (439)

    داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 30

   سایر عوامل فیلم نفوذی - فصل 1 قسمت 29

   نقد‌های فیلم نفوذی - فصل 1 قسمت 29

   • سریال ترکی «نفوذی»؛ بازی دزد و پلیس با الهام از مارتین اسکورسیزی

    یکی از ترفندهای رایج در ساخت سریال های ترکی که تا به حال موفق هم بوده، اقتباس و الهام گرفتن از خطوط داستانی فیلم ها و سریال های معروف است؛ این مجموعه های تلویزیونی، طرح داستانی آثار مشهور و شناخته شده بین المللی را در قالب یک سریال عامه پسند، با ویژگی های بومی ترکی به مخاطب خود عرضه می کنند. البته معمولاً کسی با تازه یا اصیل نبودن آن ها مشکلی ندارد و گاه حتی پی بردن به این اقتباس یا الهام پذیری چندان هم ساده نیست. سریال ترکی «نفوذی» (با عنوان اصلی Içerde) ازجمله مجموعه های مهم و پرطرفدار ترکیه در سال های اخیر است که خط داستانی آن بی شباهت به قصه فیلم «رفتگان» (با عنوان اصلی «The Departed») اثر تحسین شده مارتین اسکورسیزی نیست؛ اما همان پیرنگ داستانی به گونه ای تغییر کرده و بومی شده که شاید با تماشای سریال اصلاً به یاد فیلم اسکورسیزی نیفتید. در بررسی سریال ترکی «نفوذی» با فیلیمو شات همراه باشید.

   دیدگاه‌های نفوذی - فصل 1 قسمت 29

   • u
    saeed...u_27884479 ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عجب صدا پیشه های عالی ....فیلمو دمتگرم

   • u
    u_6488708 ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    چرا قسمت جدیدش نمی یاد

   • u
    u_31206538 ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    دوبله فوق حرفه ای عالیه

   • u
    u_39608745 ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه عالی ممنون فیلیمو

   • u
    u_3082341 ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_10750517 ۹ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_10825713 ۹ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود مرسی 🤔

   • u
    u_4000121 ۹ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی ممنون

   • u
    u_10825713 ۸ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود 🤗

   • u
    u_4521065 ۸ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ممنونم فیلمو عالیه عالی بود

   • u
    u_36986926 ۸ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ممنونم فیلیمو عالیه

   • u
    u_28447118 ۷ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلمنامه قوی و گروه کاردانی معرکه داره با دوبله بسیار زیبا جزو بهترین فیلم‌هایی که دیدم ممنون فیلیمو

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.