بستن
تاریخچه جستجو
      && !(isSmartTv() || isSabok())