بستن
تاریخچه جستجو
   سریال کلاغ

   کلاغ

   Kuzgun
   91 % (3780)
   7.7/10
   مناسب برای بالای 17 سال
   عاشقانه - خانوادگی - محصول ترکیه - 2019 - دوبله شده

    • فصل 1 قسمت 1
     رایگان
     %92.2
     %92.2 (4,123)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. اما به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • فصل 1 قسمت 2 %95.6
     %95.6 (2,368)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • فصل 1 قسمت 3 %95.8
     %95.8 (1,903)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • فصل 1 قسمت 4 %96.6
     %96.6 (1,856)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • فصل 1 قسمت 5 %95.8
     %95.8 (2,030)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • فصل 1 قسمت 6 %96
     %96 (1,715)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • فصل 1 قسمت 7 %96.8
     %96.8 (1,793)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 8 %96.2
     %96.2 (1,576)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • فصل 1 قسمت 9 %96.2
     %96.2 (1,904)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • فصل 1 قسمت 10 %96.6
     %96.6 (1,741)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • فصل 1 قسمت 11 %96.4
     %96.4 (1,727)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • فصل 1 قسمت 12 %97.4
     %97.4 (2,338)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • فصل 1 قسمت 13 %97.2
     %97.2 (1,610)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • فصل 1 قسمت 14 %97.4
     %97.4 (1,679)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • فصل 1 قسمت 15 %96.4
     %96.4 (1,757)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • فصل 1 قسمت 16 %97.4
     %97.4 (1,598)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • فصل 1 قسمت 17 %97.2
     %97.2 (1,697)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • فصل 1 قسمت 18 %97
     %97 (1,715)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • فصل 1 قسمت 19 %97.2
     %97.2 (1,688)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • فصل 1 قسمت 20 %97.6
     %97.6 (1,760)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • فصل 1 قسمت 21 %97.4
     %97.4 (1,713)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 21
    • فصل 1 قسمت 22 %98
     %98 (1,853)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 22
    • فصل 1 قسمت 23 %97.4
     %97.4 (1,657)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 23
    • فصل 1 قسمت 24 %97.2
     %97.2 (1,647)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 24
    • فصل 1 قسمت 25 %97.2
     %97.2 (1,701)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 25
    • فصل 1 قسمت 26 %97.2
     %97.2 (1,580)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 26
    • فصل 1 قسمت 27 %96.8
     %96.8 (1,587)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 27
    • فصل 1 قسمت 28 %96.6
     %96.6 (1,619)

     داستان این سریال درباره دو دوست و همکار پلیس است که برای عملیات بزرگ دستگیری فروشنده مواد مخدر وارد عمل می شوند. به یوسف و رفعت پیشنهادی داده می شود که این شروع ماجراست....

     دانلود فصل 1 قسمت 28
    • فصل 1 قسمت 29 %97.2
     %97.2 (1,575)

     درویس برای آسیب رساندن به دیلا و خانواده اش وارد عمل می شود.

     دانلود فصل 1 قسمت 29
    • فصل 1 قسمت 30 %97.4
     %97.4 (1,491)

     دیلا از مرگ پدرش رفعت شوکه شده است. او از پدر خداحافظی می کند و عزاداری را شروع می کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 30
    • فصل 1 قسمت 31 %97.6
     %97.6 (1,346)

     درویش یک بازی بسیار خطرناک برای دور شدن کوزگون از دیلا ترتیب می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 31
    • فصل 1 قسمت 32 %95.6
     %95.6 (1,546)

     درویش که فهمیده کوزگون هنوز هم به دیلا علاقه دارد، تصمیم می گیرد با به راه انداختن یک بازی خطرناک آن دو را از هم دور کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 32

   سایر عوامل فیلم کلاغ

   نقد‌های فیلم کلاغ

   • سریال ترکی «کلاغ»؛ عاشقانه ای پرحادثه در دل جنایت و انتقام

    در چند سال اخیر سریال های ترکی به محبوبیت گسترده ای دست پیداکرده اند؛ نه فقط در ترکیه بلکه در کشورهای همسایه و حتی سایر نقاط دنیا. همین مسئله و سیاست های توجه به سلیقه بومی باعث شد که نتفلیکس هم به سراغ سریال های ترکی برود و علاوه بر مشارکت در تولید، روی پخش و عرضه سرمایه گذاری فیلم ها و سریال های ترکی هم سرمایه گذاری کند. این رویکرد موجب شد تا علاوه بر مخاطبان ترک و خاورمیانه ای، توجه مردم نقاط دیگری از دنیا هم به این محصولات جلب شود. یکی از همین آثار، سریال ترکی «کلاغ» (با عنوان اصلی Kuzgun) است که پخش آن از سال گذشته آغاز و با واکنش های مثبتی در داخل و خارج از ترکیه مواجه شده. برای آشنایی بیشتر با سریال «کلاغ»، این مجموعه عاشقانه و جنایی، با فیلیمو شات همراه باشید.

   دیدگاه‌های کلاغ

   • u
    ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی عالی ولی هفته ای یک قسمت واقعا کمه

   • u
    ۱۲ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی وجذاب ولی هفته یک قسمت کمه

   • u
    ۲۴ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    معرکه دوبله فیلیمو خیلی بهتر از سایت های دیگر است سریال عشق اجاره ای و گودال هم به شدت پیشنهاد می کنم

   • u
    ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    سریال کلاغ خیلی سریال قشنگی هست و من تاآخرش را دیدم

   • u
    nrgs ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    زیباترین سریال ترکیه همینه حرف نداره با تشکر فراوان از فیلیمو🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

   • u
    ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عااااااااااالی بود

   • u
    ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    سریال رو کامل دیدم ، جزو معدود سریال های ترکیه ای بود که از دیدنش لذت بردم ، خاله زنک بازیش خیلی کمه .

   • u
    ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    کلاغ ارزش وقت داشته باشی۲بارهم ببینی روداره

   • u
    ۹ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عااااالی

   • u
    ۸ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    باریش اردوچ خیلی خوب بازی میکنه جداا

   • u
    ۷ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    این سریال از همه سریالها قشنگ تر است

   • u
    ۳ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عااالی بود

   • u
    ۲ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    پایانش شبیه سریالای خودمون بود ☹️

   • u
    ۲ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود ممنون ازفیلیمو.دمتون گرم

   • u
    ۱ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود ولی پایان خوبی نداشت

   • u
    ۱ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی قشنگگ بوددد

   • u
    ۱ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    این آخرین قسمته 😢😢 باید کلاغ با دیلا ازدواج کنه

   • u
    ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود ولی واقعا یک هفته یک بار خیلی خیلی کمه

   • u
    ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی من روزی ۲بارمیبینم ممنون ازبرنامه فیلیمو

   • u
    arash ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    وای عالی عالی ❤️❤️

   • u
    ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    ایول دو قسمتش با هم میاد ولی حیف شد قسمت اخره

   • u
    ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    فیلمها ی ترکیه ای همه عالی فقط قسمتی های فیلم کمه زیاد کنید عشق سیاه وسفید گودال نفودی خانه من زیاد کنید ممنون حالا ماها قرنطینه آیم سرگرمی داشته باشیم