بستن
تاریخچه جستجو

   سریال حکیم اوغلو

   Hekimoglu
   97 % (15280)
   7.1 /10
   مناسب برای بالای 18 سال
   کارگردان: هولیا گزر
   محصول ترکیه - 2019 - دوبله شده
   قسمت‌ها
   تک فصلی
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • 92.8% (941 نفر) 941 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 96.6% (522 نفر) 522 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 95.6% (507 نفر) 507 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 96.8% (345 نفر) 345 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 96.2% (497 نفر) 497 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 96.4% (569 نفر) 569 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.2% (388 نفر) 388 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 96.8% (519 نفر) 519 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.8% (376 نفر) 376 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.8% (575 نفر) 575 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.8% (444 نفر) 444 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 98% (500 نفر) 500 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 98.2% (352 نفر) 352 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.8% (487 نفر) 487 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.8% (318 نفر) 318 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.4% (612 نفر) 612 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 96.6% (518 نفر) 518 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.8% (418 نفر) 418 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 98% (487 نفر) 487 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.8% (264 نفر) 264 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 98.8% (287 نفر) 287 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.8% (453 نفر) 453 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 98.6% (270 نفر) 270 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.2% (552 نفر) 552 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 98.8% (258 نفر) 258 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.4% (378 نفر) 378 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97% (259 نفر) 259 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 97.2% (497 نفر) 497 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 96.8% (483 نفر) 483 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.
   • 96.6% (720 نفر) 720 نفر
    داستان این سریال زندگی دکتری به نام آتش حکیم اوغلو را روایت می کند. او هم اکنون به عنوان متخصص عفونی و نفرولوژی در بیمارستان بنیاد خیریه که دوستش ایپک مدیر آن است مشغول به کار شده. دکتر حکیم اوغلو پزشکیست که برای مداوای بیماران با آنها ارتباط نزدیک برقرار میکند.

   بازیگران سریال حکیم اوغلو

   سایر عوامل سریال حکیم اوغلو

   نقد‌های سریال حکیم اوغلو

   • سریال ترکی «حکیم اوغلو»؛ کارآگاه دکتر

    سریال «دکتر هاوس» را دیده اید؟ این نسخه ترکی اش است! شاید بامزه به نظر برسد ولی این ساده ترین توصیف ممکن از سریال ترکی جدید «حکیم اوغلو» (با عنوان اصلی Hekimoglu) است که از یک رویکرد و الگوی نه چندان ساده در سریال سازی و تولید محصولات برای عامه مخاطبان در ترکیه خبر می دهد؛ بازسازی و بومی سازی آثار پرطرفدار در سطح جهان برای مخاطبان داخلی که این جدا از شیوه رایج اقتباس و الهام برنامه سازان ترکی از محصولات خارجی است.
    در ادامه، با فیلیمو شات همراه باشید برای پرداختن به «حکیم اوغلو»؛ یکی از آثار پرطرفدار و بحث برانگیز در تلویزیون ترکیه طی ماه های گذشته. قبل از این سریال لازم است که مروری هم داشته باشیم به اثر اصلی و مورد اقتباس یعنی «دکتر هاوس».

   دیدگاه‌های سریال حکیم اوغلو

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالییییی هست هرکی میگه عالی هست لایک کنه

   • u
    ۹ تیر ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    سلام چند ماهه خبری از قست جدید نیست

   • u
    ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی هست و بیصبرانه منتظر فصل دوم هستم

   • u
    ۱۶ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    لطفا قسمت های بعدی را بگذارید ممنون.

   • u
    ۱۶ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بزارید دیگه فصل ۲شوووو

   • u
    ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    قشنگه دوبله عالي هم شده👌

   • u
    ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بازیگران این فیلم عالی بازی کردند

   • u
    ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    وای این فیلمو من عاشقشم

   • u
    ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • m
    ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالی بود منتظر فصل دوم هستم

   • u
    ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خیلی جالبه دقت کرده بودید که نویسنده حکیم اوغلو که ترکیه ای و دکتر هاوس که آمریکایی هست (که ساختمان اولیه فیلم شبیه همه البته از نظر من دکتر هاوس بهتره ولی به نظر بقیه هم احترام میذارم) هر ۲ David shore نوشته شده

   • u
    ۲ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود الان فصل یک تموم شد یا ادامه دارد؟

   • u
    ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    لطفا قسمت جدید رو دوبله کنید ممنون

   • u
    ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی عالی ، و مشهور بود تشکر از تیم برنامه حکیم اوغلو که سریال به این عالی درست کردن ❤️❤️❤️❤️❤️

   • u
    ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    این و دکتر معجزه گر خیلی قشنگه حتماً ببینید

   • u
    ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بسیار عالی

   • u
    ۳۱ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    دکتر معجزه گر از همه بهتره

   • u
    tavousi67 ۲۷ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    من فقت بخاطر عشقم میبینم یعنی کان ایل دریم 😘

   • u
    فاطمه عموهاشمی ۲۶ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بی‌صبرانه منتظرهستیم

   • u
    armina85 ۱۸ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    سریال خیلی زیبا و جذابیه لطفا قسمت های بعدش هم قرار بدید ممنون.

   • u
    ۱۵ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    سریال قشنگی هست

   • u
    Vahidi76 ۱۴ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    یه کپی ضعیف از سریال آمریکایی house md هست که اگه ورژن اصلیش رو می دیدید عمرا سمت این یکی نمیومدید.