بستن
تاریخچه جستجو

   انیمیشن ماجراجویی دیجیمون

   Digimon Adventure
   95 % (25838)
   7.5 /10
   مناسب برای بالای 12 سال
   کارگردان: ماساتو میتسوکا
   محصول ژاپن - 2020 - دوبله شده
   قسمت‌ها
   تک فصلی
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • 92.8% (2560 نفر) 2560 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 93.4% (1789 نفر) 1789 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 92.8% (2156 نفر) 2156 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 96% (717 نفر) 717 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 96.2% (741 نفر) 741 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 95.4% (1312 نفر) 1312 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 94.4% (487 نفر) 487 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 96.4% (469 نفر) 469 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 94% (523 نفر) 523 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 95% (935 نفر) 935 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 96% (421 نفر) 421 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 95% (408 نفر) 408 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 95.8% (421 نفر) 421 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 97% (450 نفر) 450 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 95.6% (1395 نفر) 1395 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 97.4% (279 نفر) 279 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 97% (239 نفر) 239 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 98% (251 نفر) 251 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 96.4% (251 نفر) 251 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 96.8% (660 نفر) 660 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 97.6% (343 نفر) 343 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 96.6% (335 نفر) 335 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 96.6% (331 نفر) 331 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 95% (291 نفر) 291 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 96.8% (488 نفر) 488 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 96.2% (275 نفر) 275 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 97.4% (310 نفر) 310 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 98.2% (264 نفر) 264 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 97.4% (242 نفر) 242 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 97.2% (644 نفر) 644 نفر
    در سال 2020، یک سری از حملات سایبری در سراسر توکیو باعث حوادث فاجعه آمیز در دنیای اینترنت می شود، جایی که موجوداتی به نام دیجیمون پرسه می زنند. تایچی یاگامی و هفت کودک دیگر به دنیای دیجیتال منتقل می شوند و در آنجا ...
   • 97% (107 نفر) 107 نفر
    لوپمون به تایچی و سورا نزدیک می شود و برای آن ها از جنگ باستانی علیه تاریکی، انرژی تاریک و شیطان قدرتمندی که شکستش داده اند، تعریف می کند.
   • 99.2% (99 نفر) 99 نفر
    تاکرو و پاتامون هنگامی که تایچی و سورا برای نجات آن ها می آیند، توسط فانگمون تحت تعقیب قرار می گیرند. علیرغم این که جنگ به ضرر آن ها تمام می شود، اتحاد پاتامون و تاکرو به پاتامون قدرت تکامل دوباره می بخشد.
   • 99.2% (97 نفر) 97 نفر
    با گیر انداختن هیکاری و مون، اسکول نایتمون به دارک نایتمون تبدیل می شود و سرانجام هیکاری به منبع صدایی می رسد که همیشه او را صدا می کرده است.
   • 99.2% (109 نفر) 109 نفر
    گروه تایچی به شهری در زیر آب پناه می برند. تیلمون اصرار دارد که به تنهایی بجنگد تا از هیکاری در برابر حمله به شهر محافظت نماید. اما هیکاری او را متقاعد می سازد که آن ها باید با هم بجنگند.
   • 94.4% (114 نفر) 114 نفر
    تیلمون به هیكاری می گوید که از تبدیل شدن به اسکول نایتمون احساس ناراحتی می کند و هیکاری هم به او قول می دهد که همیشه در کنارش باشد.
   • 97% (107 نفر) 107 نفر
    کوشیرو دوباره با گروه تایچی متحد می شود. آنها زمان محدودی دارند تا مسیر موشک را تغییر داده و از سقوط آن بر روی توکیو جلوگیری کنند.
   • 97.8% (109 نفر) 109 نفر
    سورا، آگومون، تایچی و پیومون از دیگران جدا شده و به طور غافلگیر کننده ای با میمی دوباره متحد می شوند.
   • 98.2% (257 نفر) 257 نفر
    گابومون توسط یک دیجیمون شیطانی اسیر شده است تا به عنوان قربانی ارزشمندی به میلنیومون تقدیم شود. یاماتو تلاش می کند تا با کمک جو و گومامون، شریکش را نجات دهد.
   • 99.2% (103 نفر) 103 نفر
    بچه ها به یک رستوران می رسند. جو دوست جدیدی به نام پوتامون پیدا می کند که عاشق خوردن سرخ کردنی هاست. وقتی فعالیت های پوتامون متوقف می شود، جو باید دوستش را نجات دهد.
   • 97.8% (106 نفر) 106 نفر
    وقتی گروه در حال استراحت و گاهی بازی فوتبال است، یک جزیره شناور در آسمان ظاهر می شود و بمب هایی از آن شروع به باریدن می کنند! خاطرات سورا از بازی فوتبال با تایچی به او این توان را می دهد تا دوست خود را نجات دهد.
   • 97.6% (101 نفر) 101 نفر
    یاماتو و تاكرو با دیجیمون هایشان به یک شهربازی می رسند كه به یاد می آورند وقتی کوچکتر بودند با پدر و مادرشان به آنجا می آمدند؛ تا اینكه متوجه می شوند در آنجا همه چیز سرِ جای خودش نیست و مشکلی وجود دارد...
   • 96.2% (322 نفر) 322 نفر
    کوشیرو و تائیچی همراه با دیجیمون هایشان به اوراقی می رسند و صاحب آنجا برایشان داستان غم انگیز زندگی خود را تعریف می کند.
   • 96.6% (46 نفر) 46 نفر
    اتمون و ولکمون درباره اینکه چه کسی بیشتر برازنده کسب لقب پادشاه دیجیمون است، بحث می کنند. آنها تصمیم می گیرند هر فردی که بتواند منتخبان را شکست دهد، در نهایت پادشاه خواهد شد.
   • 100% (51 نفر) 51 نفر
    کودکان منتخب سر از جنگلی در می آورند که باید در آنجا به جستجوی غذا بروند. هیکاری متوجه می شود که جنگل زنده و دیجیمونی زنده به نام پتال درامون است که در حال مبارزه برای زنده ماندن است.
   • 97.8% (38 نفر) 38 نفر
    افراد عازم به سمت دیجی، به یک مسیر مسابقه می رسند. گارورومون از اینکه می خواهد ماچمون، آخرین رقیب باقیمانده اش در مسابقه را به چالش بکشد، هیجان زده است. پیچ و خم های مسابقه و رابطه یاماتو و گابومون، باعث می شود آن ها بتوانند به مرحله مگا برسند.
   • 97.8% (37 نفر) 37 نفر
    تایچی، یاماتو، کوشیرو و تاکرو توسط خادم میلنیومون اسیر می شوند. سفیروتمون، آنها را در مبارزه ای علیه دشمنان سابق شکست خورده قرار می دهد. دویمون دوباره ظاهر می شود. او با آنگمون مقابله می کند و او را به فساد می کشاند.
   • 97.8% (38 نفر) 38 نفر
    تایچی و آگومون به همراه نوهمون مسئولیت دارند، جو و گومامون را از دست یک جفت دیجیمون دایناسور تایپ، که در حال مبارزه با یکدیگر بر سر تنها منبع آب در منطقه هستند، نجات دهند.
   • 98% (40 نفر) 40 نفر
    کودکان منتخب نهایتا به اف ای جی ای می رسند. آن ها باید با دیجیمونی مانند یک ماشین غول آسا به نام موگندرامون بجنگند تا اینگونه بتوانند همه قدرتشان را به میلنیوم نشان دهند.
   • 97.8% (37 نفر) 37 نفر
    کودکان منخب و دیجیمون هایشان بعد از شنیدن خبر سرنوشت نامعلوم تایچی و وارگریمون روحیه خود را از دست داده اند. اما زمان در حال از دست رفتن است و آنها باید با احساساتشان کنار بیایند و جلوی بازگشت میلنیوم را بگیرند.
   • 98.2% (182 نفر) 182 نفر
    میلنیوم نهایتا به زندگی باز می گردد. تایچی و اگومون از مواجهه با موگندرامون نجات می یابند. کودکان منتخب نیز گیر افتاده اند. هولی انگمون و آنگوومن باید نقششان را در جنگ جدید بار دیگر ایفا کنند.

   سایر عوامل انیمیشن ماجراجویی دیجیمون

   دیدگاه‌های انیمیشن ماجراجویی دیجیمون

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    این فیلم عالیه ولی اگر قسمت های دیگری بذارن ممنون میشم 😊😊

   • u
    ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی بود قسمت های دیگری بسازید

   • u
    ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی عالی بود حتما ببینید

   • u
    ۲۶ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۰ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    امگامون توی دو قسمت آمد

   • u
    ۱۹ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوبه

   • u
    ۱۹ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۹ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۹ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۸ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   • u
    ۱۴ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    من هنوز ندیدمش اما فرفره های انفجاری رو ببینید

   • u
    ۱۲ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    من از بچگی این رو میدیدم

   • u
    ۶ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی فقط املیوس که قسمت اول بود هم باز باشه

   • u
    ۴ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی عالی عالی..خواهشا زودتر قسمت های بعدی روبزارید

   • u
    ۳ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی ترین کارتون

   • u
    ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالیه ممنون میشم قسمت های بیشتر بدید

   • u
    ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی حرف ندارد

   • u
    ۴ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بهترین فیلم دنیاست فقط ای کاش زود تر دوبلهش کنند ممنون

   • u
    ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی خیلی خوب بود

   • u
    miladzahedi4 ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بینزیر و عالی فیلیمو ممنون لطفاً بقیه ی قسمتا رو هم بزارید

   • u
    ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    کارتون باحالی بود خاطراتم زنده شود

   • u
    ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    کارتون عالی بود حتما قسمت های جدید بسازین