بستن
تاریخچه جستجو

   خانه من

   Evim
   96 % (133444)
   6.2 /10
   مناسب برای بالای 13 سال
   کارگردان: کاگری بایرک
   محصول ترکیه - 2019 - دوبله شده
   قسمت‌ها
   فصل اول
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • 93.6% (4630 نفر) 4630 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 94.8% (3069 نفر) 3069 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 94.8% (2275 نفر) 2275 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 95% (1932 نفر) 1932 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 95.2% (6588 نفر) 6588 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 95.2% (2612 نفر) 2612 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 95.8% (1710 نفر) 1710 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 96.4% (1504 نفر) 1504 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 95.4% (2195 نفر) 2195 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 96.2% (1465 نفر) 1465 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 95.8% (3406 نفر) 3406 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 96.4% (1965 نفر) 1965 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 95.4% (1363 نفر) 1363 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 96.6% (1682 نفر) 1682 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 95.6% (3378 نفر) 3378 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 95.8% (1738 نفر) 1738 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 96% (1327 نفر) 1327 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 96% (1456 نفر) 1456 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 96.2% (1741 نفر) 1741 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 96% (2273 نفر) 2273 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 95.6% (1583 نفر) 1583 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 95.8% (2387 نفر) 2387 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 96.8% (1948 نفر) 1948 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.
   • 95.6% (4010 نفر) 4010 نفر
    مهدی و زینب، هر دو پر از زخمهای روحی هستند که در کودکی متحمل شده اند و هر دو برای درمان زخم های خود در زندگی مبارزه می کنند. با گذشت سال ها این دو روح مجروح به هم احساس تعلق پیدا می کنند. این سریال، سفر دو نفره مهدی و زینب را حکایت می کند که حرف عشق را در فرهنگ لغات و ذهن بیننده بازنویسی می کند.

   سایر عوامل سریال خانه من

   دیدگاه‌های سریال خانه من

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • m
    ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    درود به شما عالیییی بود لطفا زودتر ادامه سریال خانه من رو بزارید ممنون 🙏

   • u
    ۱۳ تیر ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    سلام خسته نباشید چرا سریالهاتون نامنظم پخش میشه تواوضاع کرونا با سریال خودمان رو سر گرم می کنیم شما هم یادتان می ره سریال عشق سیاه وسفید وخانه من ستاره شمالی و خیلی از سریالها رو چرا پخش نمی کنید لطفا پخش کنید

   • u
    ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    سریال قشنگیه ولی فکر کنم یادشون رفت بقیه شو بذارن

   • u
    mohammad ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی وقشنگ

   • u
    aida ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    🥺🥺🥺

   • u
    ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    فیلم خیلی قشنگیه،با وجود باریش و زینب

   • u
    ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    سلام ممنون که قسمت جدید پخش کردید لطفاً بقیه قسمت ها هم پخش کنید

   • u
    دینا ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عاااااالیه. یک قسمت دیگه سریال تموم میشه😭😭😭

   • u
    ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    این سریال خیلی عالیه ولی متاسفانه خیلی طولانی است اگه در هفته سه بار پخش میشد عالیه بود

   • u
    دینا ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی و اینکه این فیلم در قسمت 57 به پایان می رسه

   • u
    رضا صفاری ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    این سریال اسمش خانه ی من نیست اسمش اینه: خانه ای که به دنیا امدم سرنوشت من است خواهشا پیگیری کنید

   • u
    ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی عالی هست لطفا زو د به زودبخش کنید

   • u
    ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    کاش جمیله دیگه بر نگرده

   • u
    aida ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بهترین فیلمیه که دیدم لطفااااا زود به زود قسمت ها شو‌ بزارررررررررید

   • u
    هستی ۱۹ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    اخرش باریش چی دید قیافش یه جوری شد زود تر لطفا قسمت جدید پخش کنید

   • u
    ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خیلی عالی و پر محتوا بود . جایگاه هر زن را در هر شرایطی از زندگی به خوبی به تصویر کشیده. هر دیالوگی که گفته میشه واقعا جای این را دارد که عمیقا به ان فکر کرد و گاهی این سوال هارا ازخودمان هم بپرسیم......

   • u
    هستی ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود فکر کنم اون دختره که به زینب کمک کرد خواهرش بود ‌که تو بچگی گم شد

   • u
    ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    سلام لطفا ادامه سریال خانه من را دوبله کنید اکثر سریالهای خوبتون نیمه کاره است

   • u
    aida ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    قسمت جدیدشووووو بذارید لطفااااا🥺🥺🥺

   • u
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    یادشان نرفته ۴ شنبه می آید

   • u
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    چرا قسمت های اخر و دوبله نمیکنین؟؟؟

   • u
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بهترین فیلم ترکی

   • u
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    کاش مهدی نمی مرد اصلا حالم خوب نیست اینقدر گریه کردم سردرد گرفتم مسکن خوردم کمی سردردم بهتر شده دوباره گریه کردم بعد از رفتن مهدی دیگه برای دیدن بقیه قسمت ها عجله ای ندارم ‌‌ !!!!!