بستن
تاریخچه جستجو
   سریال پری و چوب بر

   پری و چوب بر

   Mama Fairy and the Woodcutter
   93 % (5569)
   مناسب برای بالای 13 سال
   عاشقانه - خانوادگی - محصول کره جنوبی - 2018

    • قسمت 1
     رایگان
     %90
     %90 (845)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2 %93
     %93 (426)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3 %94.6
     %94.6 (309)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4 %94.2
     %94.2 (255)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5 %94.8
     %94.8 (285)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6 %95
     %95 (256)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7 %95.2
     %95.2 (258)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8 %93.6
     %93.6 (251)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9 %94.2
     %94.2 (228)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10 %94
     %94 (237)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11 %93.8
     %93.8 (238)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12 %93.2
     %93.2 (202)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13 %92.8
     %92.8 (214)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14 %94.6
     %94.6 (179)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15 %95.4
     %95.4 (208)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16 %92
     %92 (810)

     سریال پری و چوب بر ، داستان یک پری ۶۹۹ ساله است که از دوره گوریو تاکنون زندگی کرده است و از زمانی که یک هیزم شکن لباس هایش را دزدید ، دیگر نتوانست به بهشت بازگردد. او با هیزم شکن ازدواج می کند اما مدتی بعد شوهرش از صخره سقوط می کند و می میرد. او در زمان حال به عنوان یک قهوه چی مشغول به کار می شود و ظاهر انسانی پیر پیدا می کند اما عده کمی می توانند زیبایی و جوانی او را ببینند….

     دانلود فصل 1 قسمت 16

   دیدگاه‌های سریال پری و چوب بر

   • u
    ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی عالی سامدانگ هم ببینید مثل این قشنگ

   • u
    نهال صادقی ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خیلی کشششششششششششششششششششششششششششششششششش دار بود

   • u
    ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    نهال صادقی ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خیلی کشششششششششششششششششششششششششششششششششش دار بود

   • u
    ۷ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ بود دلم میخاد صد بار ببینمش عالیه از دستش ندید من ک خیلی دوسش داشتم :)

   • u
    ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیل قشنگه

   • u
    ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    زیاد جالب نیس بچه گانه س

   • b
    ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود حتما ببینید

   • u
    ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی کمدی بود... باحال و انرژی مثبت

   • u
    ۱۲ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    محشر بود

   • u
    ۶ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی باحال بود به نظرم این فیلم از همه ی فیلما قشنگ تموم شد 🌹🌸 البته کمدی هم بود من که یک بار این فیلم رو دیدم اما دارم شروع میکنم بازم ببینمش

   • u
    Hani ۴ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی قشنگه

   • H
    ۱۴ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    چه جالب

   • u
    ۱۱ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییی

   • u
    ۱۰ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی قشنگه

   • u
    ۶ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    سریال دکتر غریبه یا پزشکان رو هم بزارید

   • u
    ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ

   • u
    ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی قشنگه

   • u
    ۹ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی دوسش داشتم. افسانه ای و عاشقانه

   • u
    ۸ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • m
    ۵ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۴ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییی