بستن
تاریخچه جستجو

   خیر

   79 % (26)
   مناسب برای بالای 13 سال
   مستند - اجتماعی - محصول ایران - 1395

    • قسمت 1
     رایگان
     %54.2
     %54.2 (28)

     مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2 %80
     %80 (20)

     مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3 %65.8
     %65.8 (21)

     مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4 %73.4
     %73.4 (21)

     مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5 %68
     %68 (20)

     مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6 %49.4
     %49.4 (19)

     مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7 %57.8
     %57.8 (19)

     مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8 %53.6
     %53.6 (19)

     مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9 %76
     %76 (20)

     مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10 %67
     %67 (17)

     مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11 %41.4
     %41.4 (15)

     مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12 %61.4
     %61.4 (29)

     مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 12

   سایر عوامل فیلم خیر

   دیدگاه‌های خیر