بستن
تاریخچه جستجو

   سریال افسانه های فردا

   Legends of Tomorrow
   94 % (17066)
   7.8 /10
   مناسب برای بالای 12 سال
   قسمت‌ها
   فصل اول
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • 87% (1258 نفر) 1258 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 91.6% (433 نفر) 433 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 94.6% (332 نفر) 332 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 94.2% (284 نفر) 284 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 92.6% (272 نفر) 272 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 93.6% (283 نفر) 283 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 93.4% (254 نفر) 254 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 93.8% (230 نفر) 230 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 94.4% (228 نفر) 228 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 94.6% (222 نفر) 222 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 93.6% (219 نفر) 219 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 94.4% (190 نفر) 190 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 94.2% (191 نفر) 191 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 95.8% (192 نفر) 192 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 94.4% (192 نفر) 192 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....
   • 92.8% (215 نفر) 215 نفر
    در سال ۲۱۶۶ یک دیکتاتور ظالم و نامیرا به نام وندال سویج دنیا را به تسخیر خود در آورد و تمام مردم را کشت. اکنون استاد زمان و مکان ریپ هانتر بر خلاف نظر مافوق هایش، اربابان زمان، سفینه ای را برداشته و به سال ۲۰۱۶ سفر می کند و با جمع کردن تیمی از قهرمانان و تبهکاران مانع او شود و او را قبل از به قدرت رسیدن بکشد اما ....

   سایر عوامل سریال افسانه های فردا

   دیدگاه‌های سریال افسانه های فردا

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    به نطر من دی سی سریال هاش خوبه مارول فیلم هاش

   • u
    ۲۲ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خوبه ولی به پای گرین ارو و فلش نمی‌رسه

   • u
    ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خیلی سریال فوق العاده یه اما اگه عشق من ونت وورث میلر نمیمرد سریاله بی نظیر بود

   • u
    ۹ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    لجندز اف تومارو در اصل قهرمان هاي فرعي ارو و فلش هستن من نديدم اين سريالو ولي بنظر جالب باشه

   • u
    84soheil84 ۶ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    قسمت آخرشو نزاشتن میک هم نمیمیره برید ببینید

   • u
    ۴ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    وای جاااان💔💔💔😭😭😭😭😭

   • u
    ۳ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خیلی بد شد جان مرد😭😪

   • u
    ۶ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    فقط آخره قسمت نه😂😂

   • u
    ۵ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوبه ولی از ارو و فلش و سوپر گرل سطحش پایین تر هست

   • u
    ۲۸ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی ممنون که بقیه رو آوردین

   • u
    ۲۶ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    سوپرگرل رو خواهش میکنم بقیشو بزاریدددد

   • u
    ۲۶ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی عالیه من عاشق فیلم های سفر در زمان هستم

   • u
    ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    چچچچچچچچچررررررتتتتتتتتت

   • u
    ۴ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    از نظر من سوپرگرل از همه بهتره حرف نداره. بعدش ارو و فلش هم در یک اندازه عالین. افسانه های فردا رو هم تازه شروع کردم ببینم فکر کنم خوب باشه

   • u
    ۲۴ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی عالییییییی

   • u
    ۱۶ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    من تو دی سی فیلم و سریال‌هایی که دیدم و به نظرم خوب بودن فقط آکوامن و سوپرگرل و فلش بوده.

   • u
    مهدی سزاوار ۱۱ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی فیلم قشنگه ولی اگر این فیلم دوبله داره بزارید لطفا

   • 9
    ۲ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بهترین سریال دنیا ممنون از سازندش💖👍🏻👍🏻 من حتی پس زمینه خودم را فلش کردم سوپرگرل و ارو به گرد فلش نمی رسن. 😠😠

   • 9
    ۲ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بهترین فیلم

   • u
    ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    دوستی که گفتید دی سی سریالاش خوبه مارول فیلماش در واقع معلومه سریال های مارول رو ندیدید چون سریال های مارول هم از هر لحاظ بهتر از سریال های دی سی هستن

   • u
    ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالیی خیلییی قشنگهههه لطفا ادامه ش رو هم بزارید

   • u
    BITrahmani ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    میدونستید زاری و بهراد ایرانین

   • u
    ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    کاش کی ریپ نمیمرد ریپ منظورم ریپ هانتر بود همون کاپتان هانتر خیلی خیلی ناراحت شدم من خیلی دوستش داشتم