بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های لیلا زارع

   زیر نور کم
   43%

   خانوادگی - اجتماعی

   1399 - ایران

   دل
   77%
   2.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   دل (مخصوص ناشنوایان)
   75%
   2.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خون شد
   به زودی
   61%
   4.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   پسرکشی
   74%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   دل (مخصوص نابینایان)
   76%
   2.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران

   ممنوعه مخصوص ناشنوایان
   77%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   ممنوعه
   84%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   غیر مجاز
   83%
   4.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   معکوس
   77%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   جن زیبا
   59%
   3.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   معکوس (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   79%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   خانه دیگری
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   آذر
   76%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   یک کیلو و بیست و یک گرم
   93%

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   کمدی انسانی
   77%
   4.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   امتحان نهایی
   59%
   4.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   شیفت شب
   79%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ذوب شدن پادشاه
   68%

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   باغ آلوچه
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران