بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های ناصر صفاریان

   بانو مرا دریاب
   90%

   مستند - بیوگرافی

   1389 - ایران

   خاطره در قاب
   91%

   مستند - بیوگرافی

   1387 - ایران

   آزادی در مه
   90%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1386 - ایران

   پا به پای آزادی
   85%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1385 - ایران

   امپراتور و ما
   80%

   مستند - پژوهشی

   1385 - ایران

   وقت خوب مصائب
   97%

   مستند - بیوگرافی

   1384 - ایران

   اوج موج
   95%

   مستند - بیوگرافی

   1382 - ایران

   آواز آفتاب
   87%

   مستند - اجتماعی

   1381 - ایران

   سرد سبز
   94%

   مستند - بیوگرافی

   1380 - ایران

   جام جان
   92%

   مستند - بیوگرافی

   1380 - ایران

   فروغ فرخزاد: 1313-1345
   89%

   مستند - بیوگرافی

   1346 - ایران