بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های علیرضا کهن دیری

   در سکوت
   82%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   یک روز بخصوص
   82%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   تلفن همراه رئیس جمهور
   80%
   4.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   تلفن همراه رئیس جمهور (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   78%
   4.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   انتهای خیابان هشتم
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران - زیرنویس دارد

   هفت دقیقه تا پاییز
   83%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   هفت و پنج دقیقه
   64%
   4.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   پروانه ها بدرقه می کنند
   63%

   خانوادگی - اجتماعی

   1381 - ایران

   سهراب
   74%
   3.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران

   برج مینو
   79%
   5.6/10

   اکشن - جنگی

   1375 - ایران - زیرنویس دارد

   شب روباه
   86%
   5.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1375 - ایران