بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های سیدسلیم غفوری

   کشمیر، بهشت فراموش شده
   74%

   مستند - اجتماعی

   1395 - ایران

   تنها میان طالبان
   88%

   1394 - ایران

   کوثر
   71%

   مستند - بیوگرافی

   1393 - ایران

   عکس العمل
   77%

   مستند - پژوهشی

   1393 - ایران

   نیمه خاموش
   76%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   پیشمرگان
   66%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   اتاق جنگ
   87%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1392 - ایران

   ماهی ها در سکوت می میرند
   85%

   مستند - اجتماعی

   1392 - ایران

   افغانستان من
   82%

   مستند

   1391 - ایران

   اسرار زندان ابوسلیم
   82%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران

   تولد در زمین سوخته
   69%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1390 - ایران

   اهل سنت ایران
   88%

   مستند - پژوهشی

   1390 - ایران

   ننه قربون
   84%

   مستند - پژوهشی

   1390 - ایران

   ابراهیم در آتش
   92%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1390 - ایران

   نسیم حیات
   68%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1386 - ایران

   آخرین فرزندان سومالی
   81%

   مستند - پژوهشی

   1385 - ایران

   عراق سرزمین جنگ ها
   75%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1382 - ایران

   شماره ۶۶۳۲
   75%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1382 - ایران