بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های سیدجمال عود سیمین

   ما همه کارگردانیم
   86%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   جای نگرانی نیست
   85%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   محاصره کوت
   87%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   چیدا
   81%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   ترینیتی
   89%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   رزم آرزم
   70%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   نافرمان
   85%

   مستند - اجتماعی

   1397 - ایران

   پاکبان
   93%

   مستند - اجتماعی

   1397 - ایران

   عروسک کوکی نیستیم
   86%

   مستند - اجتماعی

   1396 - ایران

   تلکه
   91%

   مستند - پژوهشی

   1396 - ایران

   خفه خون
   86%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   بازگشت گمورا
   90%

   مستند - پژوهشی

   1395 - ایران

   عنبر سیلین
   78%

   مستند - پژوهشی

   1395 - ایران

   پایتخت دود
   76%

   مستند - پژوهشی

   1395 - ایران

   بومرنگ
   90%

   1395 - ایران

   نغمه سرا
   71%

   مستند - پژوهشی

   1394 - ایران

   از ساقه تا صدر
   79%

   مستند - اجتماعی

   1394 - ایران

   پشت صحنه
   86%

   مستند - اجتماعی

   1394 - ایران

   مسیر 8 میلیمتری
   60%

   فیلم کوتاه - مستند

   1394 - ایران

   روایت راوی
   67%

   مستند - اجتماعی

   1393 - ایران

   شکوفه های زمستان
   65%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   تاکسی مدرسه
   83%

   مستند - اجتماعی

   1393 - ایران

   لباس پادشاه
   61%

   مستند - پژوهشی

   1393 - ایران

   دار و دل
   81%

   فیلم کوتاه - مستند

   1393 - ایران

   اینجا چراغی روشن است
   71%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1392 - ایران

   فصل سیب
   77%

   مستند - بیوگرافی

   1392 - ایران

   نور جهان
   79%

   مستند - بیوگرافی

   1392 - ایران

   کوچه مقدس
   78%

   فیلم کوتاه - مستند

   1392 - ایران

   بابا آمد
   83%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران