بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های بابک کریمی

   می خواهم زنده بمانم
   93%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   هجوم
   58%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   فروشنده
   88%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   فروشنده (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   88%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   داره صبح میشه
   69%
   4.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران

   ۳۶۰ درجه
   85%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   مرگ ماهی
   75%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   ماهی و گربه
   64%
   7.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   1392 - ایران - زیرنویس دارد

   من از سپیده صبح بیزارم
   75%

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران

   جدایی نادر از سیمین
   90%
   8.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   جدایی نادر از سیمین (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   92%
   8.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران - زیرنویس دارد