بستن
تاریخچه جستجو
    • && !(isSmartTv() || isSabok())