فیلمنامه دنباله جدید جنگ ستارگان را مایکل والدران می‌نویسد

این خبر از اولین سرنخ‌هاست که ما را در جریان فیلمنامه و مراحل ساخت دنباله جدید جنگ ستارگان با همکاری فایگی و لوکاس فیلم می‌گذارد ولی هیچ اطلاعاتی درباره داستان فیلم دفاش نمی‌کند.