بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   آنشرلی - قسمت 50 Anne : Before Green Gables E50

   96 % (121)
   7.8/10
   کارگردان:
   25 دقیقه - انیمیشن - ماجراجویی - محصول ژاپن - 1979 - دوبله شده - کیفیت HD

   • قسمت 1 %89.2
    %89.2 (1,464)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %93.2
    %93.2 (591)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %93.4
    %93.4 (434)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %94.8
    %94.8 (403)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %93.2
    %93.2 (334)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %93
    %93 (327)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %95
    %95 (297)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %96
    %96 (282)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %94.6
    %94.6 (287)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %95.6
    %95.6 (280)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %93.8
    %93.8 (274)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %95
    %95 (264)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 %94.4
    %94.4 (251)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 %94.4
    %94.4 (259)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 %95.4
    %95.4 (252)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 %95.2
    %95.2 (217)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 16
   • قسمت 17 %97
    %97 (225)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 17
   • قسمت 18 %95.2
    %95.2 (225)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 18
   • قسمت 19 %95.4
    %95.4 (217)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 19
   • قسمت 20 %95
    %95 (212)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 20
   • قسمت 21 %94.6
    %94.6 (206)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 21
   • قسمت 22 %96.4
    %96.4 (205)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 22
   • قسمت 23 %93.8
    %93.8 (209)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 23
   • قسمت 24 %94.4
    %94.4 (192)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 24
   • قسمت 25 %91.8
    %91.8 (192)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 25
   • قسمت 26 %92.4
    %92.4 (208)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 26
   • قسمت 27 %96
    %96 (181)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 27
   • قسمت 28 %96.4
    %96.4 (205)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 28
   • قسمت 29 %95.6
    %95.6 (189)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 29
   • قسمت 30 %94.4
    %94.4 (185)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 30
   • قسمت 31 %95.4
    %95.4 (220)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 31
   • قسمت 32 %95
    %95 (191)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 32
   • قسمت 33 %94.8
    %94.8 (196)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 33
   • قسمت 34 %95.4
    %95.4 (217)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 35
   • قسمت 35 %88.2
    %88.2 (641)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 36
   • قسمت 36 %89.6
    %89.6 (23)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 36
   • قسمت 37 %97.6
    %97.6 (33)

    این انیمیشن دوران کودکی آنه را نشان می دهد زمانی که هنوز به سرپرستی گرفته نشده بوده است....

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 37
   • قسمت 38 %96.4
    %96.4 (22)

    علیرغم کسب نتایج عالی در امتحان، آن دوست ندارد که تعداد امتحانات او 13 تا باشد. ماریلا و متیو به او اطمینان می دهند.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 38
   • قسمت 39 %96.6
    %96.6 (24)

    آن، جین، گیلبرت و هر کس دیگری منتظر نتایج هستند. ماریلا با دیدن استرس آنها، به آن اجازه می دهد تا به متی کمک کند.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 39
   • قسمت 40 %90
    %90 (24)

    آن جهت اجرای مراسمی برای کمک و کسب درآمد برای کمک به یک بیمارستان در شارلوت تاون دعوت شده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 40
   • قسمت 41 %90.8
    %90.8 (26)

    خانم اسپنسر با پیشنهاد جدید فرزندخواندگی که توسط یک زوج آمریکایی انجام شده است به گرین گابلز می آید، اما ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 41
   • قسمت 42 %93.8
    %93.8 (26)

    موجی از غم و اندوه ماریلا، متیو و آن را در حالی که با اولین شب زندگی جدید روبرو می شوند، در بر می گیرد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 42
   • قسمت 43 %96.8
    %96.8 (25)

    آن قادر به گفتن برنامه های آینده خود برای ماریلا و متیو برای مطالعات بیشتر نیست.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 43
   • قسمت 44 %92
    %92 (151)

    با شنیدن شرایط متیو از خانم بری، آن بلافاصله عازم گرین گیبل شده و طوفان برفی را طی می کند.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 44
   • قسمت 45 %93.4
    %93.4 (24)

    آن در لحظه ای که همه گیلبرت را تشویق می کردند دچار یأس و ناامیدی می شود، اما مشتاقانه با ماریلا و متیو به خانه می رود، جایی که دایانا در گرین گابلز منتظر اوست.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 45
   • قسمت 46 %100
    %100 (17)

    آن در حالی که به آینده خود فکر می کند باید تصمیم سختی بگیرد: ماندن در گرین گابلز و کمک به متیو و ماریلا، یا ادامه تحصیل...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 46
   • قسمت 47 %95.8
    %95.8 (19)

    خبر ناگهانی ورشکستگی ابی بانک، شوک بزرگی برای قلب متی بود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 47
   • قسمت 48 %100
    %100 (18)

    مراسم خاکسپاری با تدفین متی پایان می یابد و آن گلهای مورد علاقه متی را درست در کنار سنگ قبر او می کارد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 48
   • قسمت 49 %100
    %100 (27)

    ماریلا سرنوشت چشمان خود را از متخصص چشم می پرسد و حالا مجبور است سبک زندگی خود را به کلی تغییر دهد تا به درمان در فشار چشم هایش کمک کند. آن با دیدن وضعیت ماریلا رویای او را تغییر می دهد و حالات فعلی او را به چیزی دلپذیر تبدیل می کند.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 49
   • قسمت 50 %96
    %96 (121)

    آن به زندگی جدید عادت کرده و دیگر به دانشگاه نمی رود تا به ماریلا کمک کند. خانم لیند در مورد گیلبرت و کناره گیری او از تدریس در ایوانلا، به آن می گوید و او را در یک مدرسه متفاوت به عنوان معلم معرفی می کند. آن در جاده با گیلبرت ملاقات می کند و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 50

   دیدگاه‌های آنشرلی - قسمت 50

   • u
    u_49247923 ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه ... بینظیر 🌺👌🏼

   • u
    u_4801733 ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا ممنون که این کازتون آموزنده رو گذاشتین

   • u
    u_44151213 ۶ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.