بستن
تاریخچه جستجو

   دورا جستجوگر Dora the explorer

   82 % (939)
   4/10
   انیمیشن - ماجراجویی - محصول آمریکا - 2010 - دوبله شده

    • قسمت 1 %78.2
     %78.2 (1,655)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2 %80.6
     %80.6 (558)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3 %81.2
     %81.2 (384)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4 %82.4
     %82.4 (305)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5 %82.2
     %82.2 (250)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6 %73.4
     %73.4 (208)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7 %80
     %80 (200)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8 %78.8
     %78.8 (204)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9 %76.2
     %76.2 (164)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10 %76
     %76 (189)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11 %80.8
     %80.8 (160)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12 %81.8
     %81.8 (138)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13 %81.2
     %81.2 (120)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14 %78.6
     %78.6 (137)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15 %80.2
     %80.2 (115)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16 %75.2
     %75.2 (137)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • قسمت 17 %74.6
     %74.6 (165)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • قسمت 18 %75.8
     %75.8 (119)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • قسمت 19 %81
     %81 (507)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • قسمت 20 %75.4
     %75.4 (244)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • قسمت 21 %81
     %81 (148)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 21
    • قسمت 22 %83.4
     %83.4 (148)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 22
    • قسمت 23 %77.8
     %77.8 (266)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 23
    • قسمت 24 %79.6
     %79.6 (158)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 24
    • قسمت 25 %78.4
     %78.4 (339)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 25
    • قسمت 26 %84.2
     %84.2 (1,181)

     دورا دختر کوچکی است که با کوله پشتی خود سفری را برای پیدا کردن مسائل جدید شروع می کند. او در این سفر با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود که می خواهد با هوش مسائل مختلف را حل کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 26

   سایر عوامل کارتون دورا جستجوگر

   دیدگاه‌های دورا جستجوگر

   • u
    ۲۳ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلم زیبایی است

   • u
    ۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مسخره

   • u
    ۲۴ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۰۹۳۷۴۱۵۱۲۶۶ ۲۹ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    سلام من هم مثل شما بادورا خاطره داشتم و همیشه شعرش رو اشتباه میگفتم می گفتم دلا بادوستاش صدام کوچک بود

   • u
    ۲۳ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من عاشق دورا هستم واز وقتی که بچه بودم بادورا خاطره داشتم

   • u
    ۲۱ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاشقشم

   • u
    ۱۴ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    کارتون درا واقعا برای کودکان آموزنده هست من خودم وقتی بچه بودم عاشق درا بودم

   • u
    ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییییی ★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★

   • u
    ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلیییییی عالیی داداش من 5 سالشھ وبراش خیلی اموزندھ بود★★★★★

   • u
    ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییھ★★★★★★★★★★★★

   • u
    09131530912 ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی خوبه

   • u
    Sadrzadeh ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    کسایی که میگن دورا خیلی چرته و از این حرفا..... دورا برای سن کودکان (2تا6 سال) هست به نظر انیمیشن دورا برای کودکان خیلی هم آموزنده است

   • u
    نامشخص ۲۲ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    باسلام لتفا قسمت جدید دورا و دوستان در شهر را بزارید دورا بسیار اموزنده و خوب است

   • u
    محمد ۱۳ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    بابا شما غولین مثل من کارتون دوست ندارین اما خواهر کوچیک من هر قسمتو چند بار میبنیه مجبور شدم تو یه ماه 3 بار نتمو شارژ کنم

   • u
    ÷ونی ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    افتضاح

   • u
    MAHDI NORUZI ۹ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    حالم از دورا بهم میخورهههههههه

   • u
    ۱۹ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    سلام ابجی کوچیکم عاشق دورا هستش و اینقدر دیده که همه ی قسمت هاشو حفظ و خواهشم این هستش که قسمت های جدیدترش رو هم بزارید ***** ممنون *****

   • u
    ali ۷ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    چرته

   • u
    مهدی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    خیلی آموزنده است.