بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   قلب یخی - فصل 2 قسمت 16

   89 % (345)
   مناسب برای بالای 13 سال
   37 دقیقه - خانوادگی - اجتماعی - محصول ایران - 1390

   • فصل 2 قسمت 1 %92
    %92 (452)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 1
   • فصل 2 قسمت 2 %93
    %93 (322)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 2
   • فصل 2 قسمت 3 %90
    %90 (326)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 3
   • فصل 2 قسمت 4 %92.8
    %92.8 (368)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 4
   • فصل 2 قسمت 5 %92.4
    %92.4 (276)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 5
   • فصل 2 قسمت 6 %90.6
    %90.6 (385)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 6
   • فصل 2 قسمت 7 %92.8
    %92.8 (277)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 7
   • فصل 2 قسمت 8 %91.2
    %91.2 (347)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 8
   • فصل 2 قسمت 9 %91.4
    %91.4 (255)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 9
   • فصل 2 قسمت 10 %91
    %91 (289)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 10
   • فصل 2 قسمت 11 %88.2
    %88.2 (263)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 11
   • فصل 2 قسمت 12 %92.4
    %92.4 (296)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 12
   • فصل 2 قسمت 13 %90.2
    %90.2 (309)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 13
   • فصل 2 قسمت 14 %90.4
    %90.4 (283)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 14
   • فصل 2 قسمت 15 %92.8
    %92.8 (313)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 15
   • فصل 2 قسمت 16 %89.8
    %89.8 (345)

    شیوا در دادگاه منتظر موکل اش است که خبردار می شود گروهی حامد را در مسیر ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند . از طرفی حامد که گریخته باید به محلی از پیش تعیین شده رفته و خود را در اختیار ربایندگان نهد ، چرا که ستاره گرفتار آنان است . حامد در آن جا با وضعیتی روبرو می شود که از قبل حدس نمی زده است …

    دانلود سریال قلب یخی فصل 2 قسمت 16

   سایر عوامل فیلم قلب یخی - فصل 2 قسمت 16

   دیدگاه‌های قلب یخی - فصل 2 قسمت 16

   • u
    u_15800913 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    هدف فیلم جالب بود برای آگاهی دادن، البته به شرط اینکه کسی از ترس نمرده باشه😅 چون من سکته کردم

   • u
    u_33752738 ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی طولانیش کردن .ولی در کل خوب بود.

   • u
    u_7169325 ۸ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فيلم خوبي بود، ولي فصل ٣ واقعا ربطي به دوفصل ١ و٢ نداشت

   • u
    u_18963646 ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    چرا اینقدر آخرش مضخرف و بیخود تموم شد!!!!

   • m
    mohsenabdinejad ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    محشر بود

   • u
    بهنام غفاری ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    حسم بعد از دیدن دو فصل در سه روز پشت سرهم اینه که اولش سه روزمو پای این فیلم هدر کردم و دوم اینکه مچل شدم

   • u
    u_6699399 ۹ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    لطفا فصل سوم

   • u
    mina mn ۹ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    باورم نمیشه استاده انقد حرص درار باشه😂 این همه فیلم اسكلمون كرده بوده

   • u
    u_13564422 ۷ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    sana5291 ۳ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی خوبه که ادامه داره خوشحال شدم عالی بود لذت بردم از تماشای این فیلم

   • u
    sahar ۱ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    لطفا فصل سومشم وبزارین

   • u
    u_12696044 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیه لطفا فصل سومشم بزارین ممنون از فیلیمو

   • u
    F.M.Nazari ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    من ک فقط رد میکردم خیلی بیخود کشش میدن

   • u
    u_4115449 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ بود لطفا فصل سوم بزارید مرسییی از فیلمووو

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.