بستن
تاریخچه جستجو

   رالی ایرانی

   91 % (63039)
   3.3 /10
   مناسب برای بالای 6 سال
   کارگردان: آرش معیریان
   محصول ایران - 1391
   قسمت‌ها
   تک فصلی
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • 89.6% (5466 نفر) 5466 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می گیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 91.4% (3910 نفر) 3910 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 89% (3991 نفر) 3991 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 92.8% (3219 نفر) 3219 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 93.2% (3444 نفر) 3444 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 93.6% (3632 نفر) 3632 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 93.4% (2970 نفر) 2970 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 93.2% (3225 نفر) 3225 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 91.6% (2859 نفر) 2859 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 93.4% (2879 نفر) 2879 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 92.2% (2586 نفر) 2586 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 87.8% (2758 نفر) 2758 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 88.6% (2645 نفر) 2645 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 84.8% (2248 نفر) 2248 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 91.6% (2491 نفر) 2491 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 92% (2001 نفر) 2001 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 89.6% (2081 نفر) 2081 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 91.8% (2066 نفر) 2066 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 87.6% (2203 نفر) 2203 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.
   • 82.2% (3944 نفر) 3944 نفر
    رالی ایرانی اولین مجموعه ایرانی در ژانر رئالیتی شو است که به شکل یک فیلم - مسابقه ساخته می شود . فصل اول این مجموعه با همین تیم سازنده در ابعاد کوچک تری ساخته شد که با استقبال بی نظیر مخاطبان همراه بود . اکنون فصل دوم با تفاوت های عمده در اجرا و با استفاده از تجهیزات فنی پیجیده تر و حضور تعداد بیشتری از بازیگران و هنرمندان ساخته شده است . در رالی ایرانی بازیگران دائما در شرایط غیرقابل پیش بینی قرار می کیرند و مخاطبان هر لحظه غافلگیر می شوند.

   سایر عوامل سریال رالی ایرانی

   دیدگاه‌های سریال رالی ایرانی

   • u
    ۲۳ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    این یکی از بهترین مسابقه هایی بود که من دیدم عالییییییییی بهتر از این نمیشه اصلا نداریم 😍😍😍😍😍😍😍بهتر از مگه داریم 😍😍😍😍😄😄😄😃😃😃😃😉😉😉😊

   • u
    ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خیلی قشنگ بود به خصوص امیرعباس گلاب و فردین

   • u
    ۲۸ تیر ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    تیم امیر عباس گلاب وفردین لیاقت بردن و داشتن ،با اخلاق ترین تیم نه اهل لج ولج بازی ،نه اهل ناز و قهر ،با متانت و خوش رویی بازی رو به پایان بردن مبارکشون باشه ،

   • d
    amir ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    من از موقعی که رالی ایرانی رو دیدم عاشق فردین ناجی و امیرعباس گلاب شدم خیلی خوش اخلاق بودن واقعا دوست داشتنی بودن

   • d
    amir ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بهناز شفیعی نباید کنار بازیگران قرار می گرفت زیرا اصلا اخلاقش فرق داشت و برای این مسابقه بهتر بود یک بازیگر دیگه جایگزین ایشون می شود

   • u
    ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    به نظرم حق سالی بود که برنده بشه

   • u
    ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    دست آقای ابوطالب و آقای معیریان دردنکنه که یه مسابقه بی نهایت عالی از هر نظر رو ساختن و همه عوامل ساخت این مجموعه واینم بگم داوری خیلی سخت بود و به نظر من سامی چون همه آیتم هاش رو تنهایی بود و زبان فارسی هم بلد نبود این آخرها دیگه انرژیش کاملا تخلیه شد وگرنه باید اول میشد

   • u
    ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    فقط ترلان پروانه

   • u
    ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود کامبیز عالیه

   • u
    ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    اواخر بازی قوانین گروه سازنده بسیار بد و در حد خاله بازی شده. حق با خانم شفیعی است. از قسمت ۱۵ به بعد این سریال حال بد به من داد. ناعادلانه و قوانین پر ایراد

   • u
    ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    به نظر میرسه بازی مسابقه ی خوبی باشه

   • u
    ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    ترووووو خدا ۳ هم بسازید حرررف نداره♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ بازیگرای با جنبه بیارید

   • u
    ۸ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    واقعا عالی بود و به نظرم حق گروه امیر عباس گلاب و فردین ناجی بودش که برنده شن چون هم تلاش کردن اما مسابقرو خیلی جدی نگرفتن که بد شه براشون مثل گروه کامبیز دیرباز و هم خیلی با ادب و با شعور بودن نه مثل بهناز شفیعی درکل به نظرم درجه یک بود ایشالا کرونا بره تا دوباره این برنامه ها ضبط شه

   • u
    ۲۸ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    واقعا عالی بود مخصوصا گروه خانم ترلان پروانه و اینکه این بازیگر با وجود کم سن بودن شعور خیلی بالاتری نسبت به پیشکسوتان این مسابقه بودند . خانم پروانه آفرین به تربیت و اخلاق شما

   • u
    پارسا سبحانی ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بی نظیر بود عالی هر چی ببینی کمه

   • u
    ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    به نظر من یکی از بهترین مسابقه های ایرانی بودش و همیگی تا اخر بازی جنگیدن ولی گروه امیر عباس گلاب و فردین ناجی هم خیلی مودب بودن مثل بهناز شفیعی نبودن و هم خیلی مسابقرو جدی نگرفتن مث گروه کامران تفتی و کامبیز دیرباز خلاصه به نظر من حق گروه امیر عباس گلاب و فردین ناجی بودش که برنده شن.

   • u
    ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    بیچاره امیر حسین رستمی ...من جاش دردم گرفت 🤣

   • u
    ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    به نظر من حق به حقدار رسید

   • u
    ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    مستند جذابی بود ولی نقطه ضعف‌هایی هم داشت همه این حواشی از ضعف گروه داوری و تیم انتخاب بازیگران بود گرده داوری به این دلیل که قوانین واضح نبوده و در لحظه تغییر می کرد باید قوانین از قبل مشخص شده باشد وتمام جوانب در نظر گرفته شود گروه اتنخاب بازیگری هم به این دلیل که باید یه حداقل هایی را به افراد شرکت کننده بگویند تا بدانند که قرار است داخل چه مسابقه ای بشوند نه اینکه مثل گروه شاهرخ شاهی و یا خانم ضیغمی وسطش بهانه بیاورند یا آیتم ها را نروند و یا مسابقه را نصفه رها کنند تمام چالش ها از زمان رفتن ایشون و نزدن آیتم‌ها توسط گروه شاهدخ شاهی شروع شد اینطوری به شعور مخاطب توهین میشود ضمنا چالش به وجود آمده بین گروه دیرباز و شفیعی اگه درست مدیریت میشد به جذابیت مسابقه کمک می کرد اما متاسفانه باعث سوتفاهم و کدورت شد. هم خانم شفیعی و آقا دیرباز هر دو باید بیشتر خویشتن داری میکردند ولی به نظرم حق به حقدار رسید و امیر عباس و فردین عالی بودن ونباید تلاشهای سالی را نادیده بگیریم هر دو گروه از اول بودن حاشیه و آهسته و پیوسته به کار خودشمون ادامه دادند و نتیجه کارشون را دیدند در کل بنظرم قابل قبول بود

   • u
    ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    ای کاش کامران تفتی تا آخر مسابقه میموند

   • u
    ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    سالی اول باید می شد و دوم ترلان و بهناز و سوم امیر عباس و فردین چون تقریبا تو همه مراحل اخر بودن و فکر کرده بودن اومدن مسافرت

   • u
    ۶ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    گروه خواننده‌ ها با سیاوش خیرابی خیلییییییی خوب بودن و اینکه خانوم شفیعی به نظر میومد میخواستن خودشونو ثابت کنن به همین علت اینقدررر جدی گرفته بودن و مسائلی پیش اومد، در کل عالی

   • u
    ۶ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    من که خوشم اومد عااالی