بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های مسعود کارگر

   جای نگرانی نیست
   85%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   چیدا
   81%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   ترینیتی
   88%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   رزم آرزم
   69%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   تلکه
   91%

   مستند - پژوهشی

   1396 - ایران

   عنبر سیلین
   78%

   مستند - پژوهشی

   1395 - ایران

   پایتخت دود
   75%

   مستند - پژوهشی

   1395 - ایران

   بومرنگ
   90%

   1395 - ایران

   نغمه سرا
   71%

   مستند - پژوهشی

   1394 - ایران

   از ساقه تا صدر
   79%

   مستند - اجتماعی

   1394 - ایران

   دختر نهضت
   61%

   مستند

   1394 - ایران

   مسیر 8 میلیمتری
   60%

   فیلم کوتاه - مستند

   1394 - ایران

   تاکسی مدرسه
   83%

   مستند - اجتماعی

   1393 - ایران

   اینجا چراغی روشن است
   71%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1392 - ایران

   به همین سادگی
   82%

   مستند - پژوهشی

   1392 - ایران

   سینما 99 درصدی
   64%

   مستند - پژوهشی

   1391 - ایران

   اینجا آسمان زیباست
   78%

   مستند - بیوگرافی

   1391 - ایران